Budget och mål: internationellt bistånd

Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtyck. Biståndet bidrar också till målet för Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling, som är ett gemensamt ansvar för hela regeringen och utgår från samstämmighet mellan olika politikområden.

Medlen under UO7 används till största delen för att finansiera Sidas (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete)och multilaterala organisationers verksamhet i låg- och medelinkomstländer. Under 2015 kommer regeringen att göra en omfattande klimatsatsning, samtidigt som ett miljö- och klimatperspektiv ska vara en central utgångspunkt för allt utvecklingssamarbete. FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet innebär dubbla åtaganden för Sverige och andra industriländer: att minska sina egna utsläpp samt att fi nansiera utsläppsminskningar och anpassning till ett förändrat klimat i fattiga länder.

För 2015 avsätts 1 procent av BNI enligt den tidigare BNI-defi nitionen, därutöver avsätts 500 miljoner kronor additionellt till internationell klimatfinansiering.

Regeringen avser också göra en ökad satsning på de länder som drabbas av Syrienkrisen. Arbetet med en samstämmig politik för en hållbar och rättvis global utveckling kommer att förstärkas. Även kvinnors egenförsörjning och självbestämmande kommer att prioriteras. Vidare kommer regeringen att arbeta för ett starkare FN som kan möta de globala utvecklingsutmaningarna och de omfattande humanitära behoven.

Den humanitära situationen i världen har förvärrats allvarligt och miljontals människor befi nner sig på flykt från krig och förtryck. Behoven av asyl är omfattande, och under 2015 förväntas nära 80 000 människor söka asyl i Sverige. De kostnader för fl yktingmottagandet som faller inom biståndsramen beräknas därför fortsätta att öka, från 5 miljarder 2014 till 8,4 miljarder 2015. Det är kostnader som defi nieras som bistånd enligt OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer.

För 2015 uppgår biståndsramen till 40,4 miljarder kronor. Biståndsramen består av UO 7 och kostnader från andra delar av statens budget som klassificeras som bistånd i enlighet med OECD/DAC:s definition.

Budgetförslag för 2015: internationellt bistånd
tusentals kronor
Biståndsverksamhet
28 851 579
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
988 393
Nordiska Afrikainstitutet
14 353
Folke Bernadotteakademin
99 651
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
40 000
Utvärdering av internationellt bistånd
15 080
Totalt
30 009 056