Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Tydligare mål och utvärdering i förskolans läroplan

- Förskolan ska bli ännu mer lärorik. Det säger utbildningsminister Jan Björklund om den förnyade läroplanen för förskolan som regeringen nu har fastställt.


- Barn har en naturlig lust att lära. Förskolan ska bli ännu bättre på att stimulera denna nyfikenhet.


- Förskolan har under de senaste årtiondena gått från ren omsorg till att bli mer lärorik och lägga grunden för barnens framtida skolgång. Det är en viktig utveckling för att ge barn från alla hem samma chanser i skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund.


Nya och tydligare mål

I förskolans läroplan finns mål för barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematiska utveckling, samt naturvetenskap och teknik. Dessa mål förtydligas nu och utvecklas till både omfattning och innehåll.


På så sätt höjs ambitionerna för lärandet och det blir tydligare vad varje barn har rätt att få med sig av förskolans verksamhet.
Målen är satta på sådant sätt att lärandet kan ske i lekfulla former och med hänsyn till varje barn. De är grundade på kunskap och erfarenhet om barns utveckling och olika sätt att lära.


Exempel matematisk utveckling


Nya mål i läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, och
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Nuvarande mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, och
  • utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Nytt i läroplanen: Utvärdering

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Läroplanen innehåller inte mål eller normer för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter. Men för att kunna utmana och stödja varje barns lärande behövs också kunskap om varje barns utveckling. Kunskapen om varje barn ska inte användas för att kategorisera eller jämföra barnen, utan vara underlag för den fortsatta planeringen av verksamheten.


Förskollärare får det pedagogiska ansvaret

Förskollärarnas pedagogiska ansvar skrivs nu in i läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för t ex att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till målen. Det är också förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls.


Förskolechefens roll regleras

Förskolechefens roll tydliggörs också i läroplanen. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.


Tidsplan

Den nya läroplanen gäller från och med den 1 juli 2011.


Statens skolverk kommer att arbeta med implementeringen av förskolans läroplan, bl.a. genom att ta fram stöd- och kommentarmaterial för personal i förskolan.


Kontakt

Camilla Hansson
Pressekreterare hos Jan Björklund
work 08-405 10 00
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
work 08-405 10 00