Skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Ju 10.09

Utgiven:
29 september 2010

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

En ny regel i skadeståndslagen började gälla den 1 september 2010. Enligt regeln ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta skador som barnet orsakar genom brott. Det skärpta skadeståndsansvaret ska omfatta sak- och personskador samt skada genom kränkning. I detta faktablad beskrivs kortfattat den nya skadeståndsregeln.