Ansvarsområden

EU-minister Birgitta Ohlsson ansvarar för att leda de horisontella EU-frågorna inom Regeringskansliet.

 • Horisontella EU-frågor

  Bland de horisontella EU-frågorna hör bland annat EU:s fördrag, översynen av EU:s långtidsbudget och övergripande EU-rättsliga frågor.

 • EU:s Östersjöstrategi

  EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Arbetet med att genomföra strategin har nu påbörjats. Regeringens vision är att EU:s Östersjöstrategi ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara en föregångsregion för hela EU.

 • EU:s tillväxtstrategi EU2020

  EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, tidigare kallad Lissabonstrategin, kallas nu för EU 2020-strategin.

 • Möten i rådet för allmänna frågor

  I konstellationen för allmänna frågor representeras vissa medlemsstater av sina utrikesministrar, andra har särskilda ministrar med ansvar för EU-frågor.

 • Rådet för allmänna frågor ansvarar för att förbereda och följa upp Europeiska rådets möten, de så kallade toppmötena, liksom för att säkerställa samstämmighet och samordning mellan de olika rådskonstellationernas arbete. Till de allmänna frågorna räknas även öppenhet och insyn i institutionernas arbete.

 • Birgitta Ohlsson är även konsumentminister och demokratiminister.

 • Demokratifrågor

  Målsättningen med demokratipolitiken är att värna och fördjupa den svenska demokratin. Individens möjligheter till inflytande ska förstärkas och de mänskliga rättigheterna respekteras.

 • Konsumentfrågor

  Konsumentpolitiken omfattar frågor om konsumenternas makt och möjlighet att göra aktiva val på marknaden samt erbjuda ett högt konsumentskydd. Konkret handlar det bland annat om konsumentinformation, produktsäkerhet, miljömärkning, marknadsföring och konsumentorganisationer.