Intervju, 1 juli 2011

Birgitta Ohlsson om det polska EU-ordförandeskapet

Den 1 juli tar Polen över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. EU-minister Birgitta Ohlsson berättar mer om sina reflektioner kring det polska ordförandeskapet.

Porträtt på Birgitta Ohlsson Foto: Johan Ödmann

Vad utmärker det polska ordförandeskapet?

Polen är ett spännande land som har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Från att ha varit en fattig, kommunistisk diktatur har landet förvandlats till en demokrati med en blomstrande ekonomi. Polen har stora ambitioner för sitt ordförandeskap och vill visa omvärlden att man är redo att vara en av Europas mest tongivande aktörer.

Vilken relation har Sverige till Polen avseende ordförandeskapet?

Sverige och Polen har många gemensamma politiska intressen. I flera viktiga frågor - såsom den inre marknaden och den fria rörligheten - är våra prioriteringar likartade. Samarbetet mellan Sverige och Polen har breddats och fördjupats med åren, vilket bekräftades av den polsk-svenska samarbetsdeklarationen som undertecknades under det svenska statsbesöket i Polen i maj.

Det kan också vara värt att notera att Sverige har nära band till Polen även på andra plan, bland annat som handelspartner. Handeln med Polen har fördubblats sedan 2004.

Kan du ge exempel på vilka frågor som är viktiga för båda länderna?

Det finns många exempel. Ett av dem är Östersjöregionen och det samarbete som till stor del sker inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. Strategin syftar till att använda EU-medlemskapet som instrument för att möta en rad utmaningar som samtliga Östersjöländer står inför.

En annan fråga av stor dignitet för såväl Sverige som Polen är reduceringen av taktiska kärnvapen med sikte på slutlig avveckling av dessa vapen inom ramen för formella nedrustningsförhandlingar.

Ett tredje exempel är demokratiutveckling i länderna som ligger i EU:s grannskap. Vår gemensamma utrikespolitik syftar till att stödja spridandet av demokrati, frihet, jämställdhet, rättstatsprincipen och stöd för mänskliga rättigheter. Det gemensamma svensk-polska förslaget om EU:s östliga partnerskap syftar till att stärka demokratin och välståndet i våra östeuropeiska grannländer och föra dem närmare EU. Så långt är initiativet en stor framgång.

Den 29 juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag till långtidsbudget för unionen. Detta förslag kommer att diskuteras under det polska ordförandeskapet. Vilka är dina reflektioner om EU-kommissionens budgetförslag?

Jag är besviken på kommissionens förslag. De medel som läggs bland annat på forskning, infrastruktur och utrikespolitik i förslaget är jag positiv till, men det är olyckligt att dessa utökade investeringar inte finansieras av tillräckliga nedskärningar av jordbruks- och regionalpolitiken. Detta kommer att leda till komplicerade förhandlingar.

Jag är positiv till det europeiska samarbetet och jag tycker därför det är viktigt om man tror på EU och vill att unionen ska ha en framtid att man är beredd att göra de viktiga reformer som krävs. Europas välstånd har inte skapats genom bidrag, utan genom öppenhet, handel och framtidsinvesteringar.

EU-kommissionens förslag kommer att diskuteras under det polska ordförandeskapet och den svenska regeringen kommer att strida för en modern budget som tar ansvar för att möta de utmaningar som Europa står inför idag, men också för att kommande generationer ska få det så bra som möjligt.