Från och med
 -
Till och med
Visar 81-90 av de 322 senaste notiserna

Järnvägens organisation under lupp - första delrapporten överlämnad

Den 2 december var det dags för "Utredningen om järnvägens organisation" att överlämna sin första delrapport till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Utredningen leds av Gunnar Alexandersson och dess uppdrag är att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem.

Från den 1 december gäller nya regler för mobilanvändning under körning

Söndagen den 1 december träder nya regler för mobiltelefoni vid bilkörning i kraft. Enligt de nya reglerna får bilförare endast använda mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar negativt på körningen. De nya reglerna införs genom en ändring i trafikförordningen.

Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet

Remisstiden för Trafikverkets förslag till ny nationell plan för Sveriges transportsystem 2014-2025 är över, men under hösten fanns det möjlighet för remissinstanserna att presentera sina synpunkter på förslaget för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. På höstens möten har tunga fordon, Haparandabanan, hastighetsanpassningar, Södra stambanan Lund-Hässleholm, Västkustbanan och mycket mera diskuterats.

Svenska transportlösningar i Myanmar och Thailand

Just nu diskuteras kollektivtrafik och transportplanering i Myanmar (Burma) och Thailand. För att stärka bilden av svenska företags kompetens när det gäller moderna, säkra, energisnåla och hållbara transportlösningar besöker statssekreterare Ingela Bendrot båda länderna tillsammans med en företagsdelegation bestående av Volvo, Scania och Saab.

Nya tunnelbanesträckningar och bostäder i Stockholmsregionen

Den 11 november presenterades den överenskommelse som 2013 års Stockholmsförhandling har träffat med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen innebär fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholmsregionen.

Stort intresse för Trafikverkets förslag till nationell plan

Intresset för att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet har varit mycket stort. Nära 400 skrivelser har inkommit och alla remissvar är nu publicerade. Ett omfattande arbete med att sammanställa synpunkterna pågår just nu. Resultatet av sammanställningen kommer utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta hanteringen inför regeringens ställningstagande i frågan under våren 2014. Sammanställningen av de inkomna remissvaren offentliggörs i samband med att beslut om nationell plan tas.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

I oktobers nyhetsbrev kan du läsa om transporter och infrastruktur i statens budget, nytt datum för deluppdraget om järnvägens organisation, nya ledamöter i styrelserna för Transportstyrelsen, Trafikverket och VTI, samt ny generaldirektör för Luftfartsverket. Vidare kan du läsa om Catharina Elmsäter-Svärds medverkan i resenärsdagen, norra länkens delöppning, slutgenombrottet i Hallandsås samt nya skärpta regler för förares mobilanvändning.

Du kan även läsa om höstens möten som handlat om regelefterlevnaden på väg, framtidens europaflyg, vinterförberedelser, den maritima strategin samt produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen.

Sverige driver frågan om mått och vikt för vägfordon

Att verka för vägtransporter med längre och tyngre fordon är en prioriterad EU-fråga för Näringsdepartementet. Beräkningar visar att godstransporter med modulsystem sparar mellan 16-27 procent bränsle i jämförelse med konventionella fordon. Innovativa lösningar som medger längre och tyngre fordon kan därmed generera minskade koldioxidutsläpp samtidigt som godstransporterna blir billigare och intermodaliteten ökar. I Sverige och i flera andra EU-stater används redan idag längre och tyngre fordon. Regeringen vill att det EU-direktiv som nu ska ändras ska tydliggöra reglerna även för gränsöverskridande transporter.

H.M. Konungen klipper invigningsbanden när sträckan Motala-Mjölby invigs. Foto: Regeringskansliet

Infrastrukturministern invigde BanaVäg Motala-Mjölby

Den 9 oktober invigde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd projektet BanaVäg Motala-Mjölby tillsammans med H.M. Konungen. Trafikverket har byggt en ny sträckning av väg 50 som inkluderar Motalabron, samt byggt ut järnvägen till dubbelspår mellan Motala och Mjölby. Projektet kommer att leda till minskad restid på väg och järnväg och även ökad trafiksäkerhet.

- Genom att knyta samman städer och regioner, som vi har gjort här i Motala och Skenninge, skapar vi förutsättningar för både människor och företag att växa och arbeta för att skapa nya jobb, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Mr. Hao, delegationsledare från Ministry of Land, Infrastructure, Tourism and Transport, Japan, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Hans Brändström, enhetschef på Transportenheten, Näringsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Japanskt besök med fokus på snabbtåg och vinterunderhåll

I slutet på september hade Näringsdepartementets transportenhet besök av en stor delegation från Japan. Besöket tillkom på svenskt initiativ och utgjorde ett led i en överenskommelse mellan Japan och Sverige om samarbete på järnvägsområdet. Under besöket utbyttes erfarenheter och teknik inom bland annat hantering av vinterproblem, snabbtåg och miljöåtgärder.