Presskonferens om ökad kapacitet i järnvägssystemet

I dag, den 11 mars, höll infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd presskonferens om Trafikverkets uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

- Vi månar om människors tid och företags möjlighet att verka och växa. Människor och näringsliv måste kunna lita på tåget och känna trygghet i tillförlitligheten. För att resenärer och gods ska kunna använda en robust, hållbar järnväg nu och framöver behöver vi bli än mer effektiva, smarta och använda våra resurser på bästa sätt, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Trafikverket ska utgå från den gällande nationella planen och de regionala planerna för utveckling av transportsystemet. I uppdraget ingår också att lämna förslag till effektivisering och kapacitetshöjande åtgärder som kan vidtas för att tillgodose kapacitetsbehovet.

Aspekter som särskilt ska belysas är identifieringen av flaskhalsar, behov av följdinvesteringar i andra delar av transportsystemet, i vilken mån ekonomiska styrmedel kan bidra till ett effektivare järnvägssystem samt hur drift och underhållsåtgärder kan bidra till en effektivitetsökning.

Trafikverket ska också identifiera vilka kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet som ger den samhällsekonomiskt effektivaste lösningen för att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem.

- Vintern är inte det huvudsakliga problemet för järnvägen det är sårbarheten och kapacitetsbristen. Trafikverket får nu uppdraget att återkomma med hur mer kapacitet i järnvägssystemet kan komma på plats. Sånt som kan göras inom de närmaste åren, samt över tid, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Åtgärder som föreslås för tidsperioderna 2012-2015 samt 2016-2021 ska delrapporteras senast den 1 oktober 2011. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 29 februari 2012.