Infrastrukturministern mötte regionerna och pratade ny infrastrukturproposition

Hur utvecklar vi infrastrukturen? Det var temat för mötet den 25 oktober när infrastrukturministern mötte regionerna. En ny infrastrukturproposition är på gång och ska läggas fram till hösten 2012. Tanken med seminariet var att föra ett nära samtal med regionerna om hur vi framöver kan utveckla infrastrukturen på bästa sätt.

Dagen inleddes med föredragningar av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet och Lena Erixon, stf GD på Trafikverket. Eftermiddagen ägnades åt bikupor då regioner och myndigheter hade möjlighet att föra fram sina tankar direkt till ministern.

Under bikuporna samtalade regioner och myndigheter i grupper kring frågan "Vilken inriktning skulle ni helst se i ett infrastrukturbeslut?". Många intressanta synpunkter kom upp under eftermiddagen. Några exempel var frågor kring medfinansiering, vilket tidsperspektiv ska infrastrukturproppen ha, behov av långsiktighet och behov av flexibilitet i planeringen för de förändringar som sker i samtid liksom regional medverkan och inflytande.

Alla transportslag berördes och vikten av att vi fortsätter tänka transportslagsövergripande återkom ofta. Vikten av att tänka stråk och var ska noderna finnas var andra frågor. Sjöfartens betydelse för gods och flygets betydelse för arbetspendling diskuterades också liksom turisttrafiken och långsiktig hållbarhet.

- Vi har fått en bra plattform för det fortsatta arbetet med infrastrukturpropositionen som vi lägger nästa höst. Trafikverkets fortsatta arbete med Kapacitetsutredningen kommer också att ligga till grund för det arbetet. Nu fortsätter vi vår dialog med regionerna och våra myndigheter. Målet är att långsiktigt förbättra effektiviteten och kapaciteten i transportsystemet och förenkla människors vardag, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Hans Lindblad, statssekreterare Finansdepartementet
Lena Erixon, stf. GD Trafikverket

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement