Trafikverkets kapacitetsuppdrag kompletteras med HH-förbindelsen

Undersökningen om en eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är nu avslutad. Den 10 november beslutade regeringen att Trafikverket inom ramen för det pågående kapacitetsuppdraget ska analysera undersökningens resultat i ett övergripande strategiskt perspektiv. Förbindelsen ska värderas och vägas mot andra angelägna åtgärder i transportsystemet.

Sverige och Danmark enades 2010 om att undersöka behovet av och förutsättningarna för en ny Öresundsförbindelse för väg och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör. Undersökningen har belyst transportpolitiska effekter av olika utvecklingsscenarier och trafikfunktioner för både gods- och persontransporter. Den visar att på sikt kan en ny fast förbindelse behövas. I praktiken krävs i så fall sannolikt en kombinerad lösning med väg och järnväg för såväl gods- som persontransporter för att uppnå en optimal trafiklösning och samhällsekonomisk lönsamhet.

Näringsdepartementet har med utgångspunkt i undersökningens resultat slutligt berett en promemoria som ska fungera som ett underlag för regeringens fortsatta beredning i samband med en nationellt övergripande infrastrukturplanering. Frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en av de viktiga framtidsfrågor som kommer att hanteras av den nu pågående Kapacitetsutredningen.

Det goda samarbete som Sverige och Danmark har haft under tiden som Sverige drivit undersökningen ligger till grund för fortsatt dialog om en framtida HH-förbindelse. Sverige och Danmark har en gemensam utmaning i att hantera väntad transportefterfrågan via Öresund i det befintliga systemet under de närmaste decennierna.