Tunnelkategorier införs i förordningen om vägtrafikdefinitioner

Den 1 januari 2012 träder ändringarna i trafikförordningen (1998:1276), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) och vägmärkesförordningen (2007:90) i kraft.

Ändringarna innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar blir slutgiltigt genomfört i svensk rätt. Direktivet omfattar bl.a. bestämmelserna om vägtunnlar rörande transport av farligt gods. Tunnlar kommer från och med nu att kategoriseras enligt skalan A-E särskilda trafikregler påbjuds andra kategorier än A. Direktivet är genomfört i svensk rätt så när som på bestämmelser om att tunnlar ska hänföras till en tunnelkategori.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2012. I de tunnlar som avses har det redan tidigare varit förbjudet att frakta farligt gods genom, som exempelvis Tingstadstunneln, Lundbytunneln och Götatunneln.