Enklare att bygga väg och järnväg

Den 16 februari beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag till ändrade bestämmelser om den fysiska planeringen av infrastruktur. Syftet är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Lagrådsremissen berör även den ekonomiska planeringen där en modell föreslås som kommer att knyta planeringen av infrastruktur fastare till den statliga budgetprocessen.

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändrade bestämmelser om den fysiska planeringen av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan-och bygglagen.

Syftet med lagändringarna för den fysiska planeringen är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. De två största förändringarna är att

  • Processen inte längre ska innehålla tre skeden - förstudie, utredning och plan - tan utformas som en sammanhållen process.
  • Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat förfarande som garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som regeringen ska tillåtlighetspröva.

Den nya modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering kommer att tillämpas där det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut när ny information kommer fram eller när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge.