Nya lagar på gång för yrkestrafik och taxi

Den 16 februari beslutade regeringen om en proposition med förslag till nya lagar för yrkestrafik och taxi. Det är lagändringar som krävs för att EU:s vägtransportpaket ska kunna genomföras. Totalt handlar det om tre EU-förordningar som reglerar villkoren för att få bedriva yrkesmässig trafik och tillträdet till den europeiska marknaden för gods- och persontransporter på väg.

Kraven för att få bedriva yrkesmässig trafik, dvs. gott anseende, ekonomiska resurser och yrkeskunnande, är i princip desamma som tidigare, men bestämmelserna görs nu tydligare. Vidare införs ett nytt krav på etablering i en medlemsstat.

Andra nyheter är:

  • Transportföretag som vill bedriva yrkesmässig trafik både nationellt och internationellt föreslås kunna göra det med stöd av endast ett tillstånd - ett gemenskapstillstånd - i stället för dagens krav på ett nationellt trafiktillstånd och ett gemenskapstillstånd.
  • Genom trafiktillståndsförordningen införs en möjlighet till tillfällig indragning av tillstånd. Den nuvarande möjligheten att meddela varning tas bort.
  • Uppgifter om vägtransportföretag ska utbytas elektroniskt mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska föra nationella elektroniska register över vägtransportföretag som ska vara sammankopplade och tillgängliga för övriga medlemsstater genom nationella kontaktpunkter från och med den 1 januari 2013.

Taxi omfattas inte av EU-förordningarnas bestämmelser och det föreslås därför att bestämmelserna om taxi framöver regleras i egen taxitrafiklag.

De nya nationella reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012, bortsett från vissa ändringar rörande de elektroniska utbytet av uppgifter som ska träda i kraft den 1 januari 2013.