Ny VTI-rapport om åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tog den 10 april emot en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) om hur vi ska kunna undvika olyckor i trafiken genom att teknik i bilen används på ett säkert sätt.

Foto: Katja Kircher/VTI

I rapporten tar VTI upp en rad tänkbara åtgärder för att stödja en säker teknikanvändning i bilen. Rapporten pekar på att användning av kommunikationsutrustning har många fördelar. Den förordar en kombination av samverkande åtgärder såsom god teknikutveckling, utbildning och information och riktlinjer/regler som stöttar föraren i att kunna använda kommunikation på ett säkert sätt.

Regeringen har tidigare gett VTI ett uppdrag att sammanställa relevant forskning på området, samt erfarenheter från länder som infört förbud mot kommunikationsutrustning. Forskningssammanställningen visade att förarens körprestation blev sämre av att prata i telefon. Ingen forskning tyder dock på att det är farligare att prata i handhållen telefon än att använda handsfree. Det är svårt att köra bra och samtidigt göra något som kräver manuell och visuell uppmärksamhet, som att skriva ett sms eller slå ett telefonnummer. Det är tveksamt om ett förbud mot mobilanvändning i längden skulle förhindra att förare använder mobil. Studier från andra länder visar att införandet av ett förbud mot användande av handhållen mobiltelefon leder till en minskad användning under ungefär ett år varefter användningen återgår till samma nivå som innan förbudet.

Bakgrunden till uppdragen är ett tillkännagivande från riksdagen om att beakta forskning kring användning av kommunikationsutrustning under körning och hur det påverkar trafiksäkerheten, och återkomma till riksdagen senast under 2012 med förslag till åtgärder som kan erfordras eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller mobiltelefonanvändande vid bilkörning.