Statsbudgeten i sammandrag

I budgetprocessen hanteras närmare 800 miljarder kronor. I tabellerna nedan redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter respektive inkomster under de senaste åren i löpande priser. Utgifterna anges i 2012 års struktur.

 
2008
2009
2010
2011
2 012
Inkomster
901,3
709,5
779,5
872,4
787,6
Utgifter m.m.
766,1
885,7
780,6
804,6
812,5
Statsbudgetens saldo
135,2
-176,1
-1,1
67,8
-24,9
 

Inkomster i miljarder kronor

 
2008
2009
2010
2011
2 012
Direkta skatter på arbete
497,5
475,7
474,7
490,5
504,3
Indirekta skatter på arbete
411,5
391,4
399,2
418,2
431,2
Skatt på kapital
163,5
160,2
191,5
187,0
170,6
Skatt på konsumtion och insatsvaror
412,8
417,7
443,9
450,6
450,1
Skatt på import
5,9
5,2
5,7
5,7
5,3
Restförda och övriga skatter
-3,3
-4,2
2,1
4,1
4,2
Avgående poster, skatter till EU
-7,3
-6,8
-7,1
-7,2
-6,9
Avgående poster, skatter till andra sektorer
-693,6
-703,6
-720,4
-751,2
-776,4
Periodiseringar
21,8
-29,8
-10,1
42,3
10,3
Inkomster av statens verksamhet
53,0
48,1
41,8
55,3
48,8
Inkomster av försåld egendom
76,5
0,1
0,2
23,1
0,3
Återbetalning av lån
1,9
1,7
1,7
1,5
1,3
Kalkylmässiga inkomster
8,7
8,9
8,9
11,1
9,7
Bidrag m.m. från EU
11,0
11,7
13,0
12,3
9,8
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
-56,2
-66,8
-65,5
-70,8
-74,9
Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot
-2,4
0,0
0,0
-0,1
-0,1
Totala inkomster
901,3
709,5
779,5
872,4
787,6
 

Utgifter i miljarder kronor

 Utgiftsområde
2008
2009
2010
2 011
2 012
1 Rikets styrelse
11,0
12,2
11,7
11,2
11,5
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
11,4
12,0
12,1
12,9
13,5
3 Skatt, tull och exekution
9,4
9,4
9,4
9,9
10,3
4 Rättsväsendet
32,7
33,6
35,5
37,2
38,2
5 Internationell samverkan
1,8
1,8
2,0
1,9
1,5
6 Försvar och samhällets krisberedskap
43,0
42,1
45,7
44,2
45,5
7 Internationellt bistånd
27,5
29,6
26,7
29,2
30,2
8 Migration
6,1
6,5
7,1
7,6
8,2
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
49,1
53,1
56,0
56,5
58,7
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
115,9
110,0
99,9
95,8
94,9
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
42,6
42,3
41,5
41,6
41,3
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
66,4
68,1
70,2
72,0
75,6
13 Integration och jämställdhet
5,0
5,3
5,2
5,0
6,8
14 Arbetsmarknad och arbetsliv
47,8
60,6
68,6
63,3
66,6
15 Studiestöd
19,5
21,4
22,6
21,8
21,1
16 Utbildning och universitetsforskning
44,1
48,9
53,2
53,7
53,8
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
10,1
10,3
11,3
12,0
12,3
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
2,1
1,9
1,6
1,1
1,0
19 Regional tillväxt
2,8
3,2
3,2
3,2
3,4
20 Allmän miljö- och naturvård
4,7
5,2
5,2
5,1
4,8
21 Energi
2,1
3,0
2,7
2,9
2,7
22 Kommunikationer
61,5
40,6
39,8
38,7
42,9
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
16,5
16,4
17,4
16,4
16,4
24 Näringsliv
12,8
6,6
8,5
5,4
5,9
25 Allmänna bidrag till kommuner
64,8
81,6
75,7
88,0
85,1
26 Statsskuldsräntor m.m.
48,2
36,5
23,4
34,5
27,4
27 Avgiften till Europeiska unionen
31,5
19,2
30,4
30,6
31,5
Summa utgiftsområden
790,3
781,3
786,4
801,5
811,1
 
 
 
 
 
 
Kassamässig korrigering
3,7
-0,3
3,4
1,5
0,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m.
-27,9
104,7
-9,2
1,6
1,0
 
 
 
 
 
 
Totala utgifter
766,1
885,7
780,6
804,6
812,5