Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Kärnkraftssäkerheten ska utredas

Regeringen har beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett uppdrag att utreda den långsiktiga säkerhetsutvecklingen för svensk kärnkraft. Detta för att regeringen samlat ska kunna få en bild av hur SSM ser på den säkerhetsutvecklingen hos den svenska kärnkraften och den tillsynsmetod som finns i Sverige.

- SSM och tidigare SKI har 2006 och 2009 satt svenska kärnkraftverk under särskild tillsyn. Det är en extraordinär åtgärd och särskilt allvarligt är att ett skäl varit brister i eller tecken på brister i säkerhetskulturen vid Forsmark och Ringhals. Därför vill regeringen nu göra en genomgripande och fullständig genomlysning av säkerhetsarbetet vid svenska kärnkraftverk och tillsynsarbetet från säkerhetsmyndigheten, säger Miljöminister Andreas Carlgren.


Uppdraget till SSM innebär avrapportering i oktober 2012. Samtidigt har SSM begärt hos IAEA att deras tillsynsarbete ska granskas. Detta kommer att ske parallellt med deras egna utredningsarbete och därmed också ligga till grund för regeringens kommande överväganden.


Uppdraget till SSM innebär:

  • En samlad utvärdering av hur kärnkraftreaktorerna uppfyller de säkerhetsmoderniseringskrav som myndigheten föreskrivit i SSMFS 2008:17 och hur myndigheten bedömer att detta moderniserings¬arbete har påverkat reaktorsäkerheten.
  • En analys av förutsättningarna för att driva reaktorerna under längre tider (över 50 år) samt vilka ytterligare krav på säkerhetsförbättringar som följer av sådana långa drifttider och utvecklingen inom teknik och vetenskap.
  • En bedömning av vilka huvudsakliga förhållanden som kommer vara avgörande för om en reaktor kan drivas vidare under långa tider med bibehållen säkerhet.
  • En analys av den svenska tillsynsmodellen inom reaktorsäkerhetsområdet utifrån internationella standarder.
  • Internationella erfarenheter av säkerhetsförbättringar av reaktorer som grund för beslut om långa drifttider.

Bakgrund

SSM står inför stora utmaningar på kärnkraftsområdet de kommande åren. Åldrande reaktorer är ett område som säkerhetsmyndigheter världen över visar särskild uppmärksamhet. Flertalet länder med kärnkraftsprogram har reaktorer med en ålder jämförbar med de reaktorer som ingår det svenska kärnkraftsprogrammet. Det är nödvändigt för regeringen att få en samlad bild över hur myndigheten ser på förutsättningarna för att driva befintliga kärnkraftanläggningar under tider utöver vad de tidigare har konstruerats och analyserats för.


SSM och dess föregångare Statens kärnkraftinspektion har under de senaste decennierna vid tre tillfällen satt ett svenskt kärnkraftverk under särskild tillsyn. I samtliga tre fall har myndigheten anfört brister eller tecken på brister i säkerhetskulturen som skäl för den extraordinära tillsynsåtgärden. SSM ska vid varje tillfälle rikta sina tillsynsinsatser och pådrivande insatser så att bästa möjliga resultat uppnås från strålsäkerhetssynpunkt och så att uppdragsgivare och omgivningen i övrigt har förtroende för den tillsyn som bedrivs. SSM, liksom andra tillsynsmyndigheter, måste därför ständigt utveckla och pröva ändamålsenligheten och effektiviteten hos tillämpade principer för tillsynen, metoder och verktyg mot de utmaningar som följer av förändringar i omvärlden.


Orsakerna till de tre fallen av särskild tillsyn:

  • Barsebäck (1994) sattes under särskild tillsyn efter att det i samband med en händelse uppdagats brister i hur driftledningen hanterade driftfall som låg utanför normaldrift.
  • Forsmark (2006) sattes under särskild tillsyn då det uppdagats brister i hantering av ändringar i anläggningen. Bristerna uppdagades efter kortslutningen i ställverket utanför anläggningen sommaren 2006.
  • Ringhals (2009) sattes under särskild tillsyn då det kommit fram att Ringhals hade brister i säkerhetsledning och styrning av verksamheten, vilket visade på brister i Ringhals säkerhetskultur.

Kontakt

Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Departementssekreterare
070-312 31 38