Askmoln efter vulkanutbrott på Island

Askmolnsrelaterat extrainsatt transportråd

På grund av de stora konsekvenser som vulkanutbrottet på Island fick för europeisk flygindustri ägde ett extrainsatt råd för transport, telekommunikation och energi rum i Bryssel tisdagen den 4 maj. I fokus stod bland annat regelverket för passagerarrättigheter, möjligheter till ekonomiskt stöd för drabbade flygbolag och påskyndandet av Single European Sky II, en bättre samordning av EU:s luftrum. Från svensk sida deltog statssekreterare Leif Zetterberg.

När det gäller möjligheter till ekonomiskt stöd för drabbade flygbolag ger EU:s regelverk redan möjligheter till visst statsstöd vid naturkatastrofer, till exempel genom garantilån.
- Någon önskan om att dra i gång en stor statsstödsaktivitet finns inte från något håll. Det finns det varken resurser till eller vilja att hantera, kommenterade Leif Zetterberg efter mötet.

Arbetet med en bättre samordning av EU:s luftrum, det så kallade Single European Sky kommer att påskyndas för att få mer enhetliga regler och koordinering, vilket bland annat leder till en mer effektiv flygledning, så att luftrummet kan utnyttjas bättre. Men under den värsta askkrisen kanske Single Sky inte hade gjort någon större skillnad för att få plan i luften.
- Man hade nog kommit till samma slutsats ändå, för säkerheten var det övergripande, menade Leif Zetterberg.

Liselott Martynenko Agerlid delar ut handdukar på flygplatsen i Bangkok

Ögonblicksbild: flygplatsen i Bangkok

På grund av askmolnet som lett till inställda flyg har många svenskar suttit fast i Bangkok. En del av dem har bott på flygplatsen Suvarnabhumi. Situationen har varit besvärlig, dels för att förseningarna dragit ut på tiden och dels för att det varit svårt att få information om flyg och vad som händer. Många har också saknat madrass att sova på och behövt information om hur man får förlängt visum eller hur man kontaktar läkare. Här berättar ambassadtjänsteman Liselott Martynenko Agerlid om vad ambassaden gör på plats på flygplatsen.

Aktuella åtgärder för att underlätta för flygbolag, flygplatser och berörda inom sektorn

Det är viktigt att alla transportslag kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Fler tågoperatörer ges tillträde till järnvägsnätet. Regeringen har därför beslutat ge Trafikverket möjlighet att låta fler tågoperatörer trafikera sträckor där SJ tidigare har haft ensamrätt. Mer information finns på Trafikverkets webbplats.

För att underlätta för flygbolagen, och andra inom sektorn har berörda myndigheter beslutat att ändra betalningsvillkoren för vissa flygavgifter. Betalningsvillkoren ändras från 30 till 90 dagar. Mer information finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats.

Regeringen för en dialog med EU-kommissionen om att ta fram riktlinjer för hur medlemsstaterna kan utforma eventuella stödåtgärder, då det är viktigt med ett gemensamt europeiskt agerande i detta läge.

För att lösa den akuta likviditetssituationen som flygbolagen redovisat har regeringen uppmärksammat de berörda bolagen om möjligheten för företag att skjuta upp betalning av skatter och arbetsgivaravgifter under två månader, enligt ett tidigare riksdagsbeslut från 2009.

Fler tågoperatörer ges tillträde till järnvägsnätet med anledning av störningar i flygtrafiken

Med anledning av störningarna i flygtrafiken som följd askmolnen från vulkanutbrottet på Island, har regeringen i dag beslutat att ge Trafikverket möjlighet att besluta att tågoperatörer får trafikera sträckor där SJ tidigare har haft ensamrätt. På detta sätt blir det möjligt att öka passagerarkapaciteten främst mellan de större städerna.

- Det är viktigt att alla transportslag kan utnyttjas så effektivt som möjligt och vi har därför i dag beslutat att fler tågoperatörer ska kunna utnyttja järnvägsnätet. Beslutet gäller från och med i dag, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Bra samverkan mellan svenska myndigheter

Det krishanteringsråd som regeringen har inrättat möttes idag, den 21 april, med anledning av askmolnets fortsatta spridning över Europa. Mötet var ett tillfälle för de svenska myndigheterna att utbyta information och få en samlad bild av läget. På mötet konstaterades att samarbetet mellan myndigheterna fungerar bra och att det för närvarande inte finns behov av åtgärder eller regeringsbeslut. Myndigheterna följer dock utvecklingen och har beredskap för eventuella nya händelser.

Krishanteringsrådet instiftades i december 2008 och leds av statsministerns statssekreterare. I rådet ingår normalt rikspolischefen, överbefälhavaren samt generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. I rådet ingår även en landshövding som företräder länsstyrelserna. Till detta möte har även generaldirektörerna för Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket kallats. Rådet fattar inga beslut.

Askmolnet under bevakning

Regeringen följer noggrant situationen kring
askmolnet och står i ständig kontakt med ansvariga
myndigheter och flygbranschen. Aktuell information finns
samlad på webbplatsen krisinformation.se.

I måndags kom EU:s transportministrar överens om att stödja
Eurocontrols beslut om en gradvis och samordnad öppning av
det europeiska luftrummet.

Luftrummet har delats in i tre zoner beroende på graden av
förorening av aska.
1. Områden som inte får genomflygas. Det gäller områden
som är direkt påverkade av aska där det inte är möjligt
att garantera flygsäkerheten.

2. Den andra typen av zon består av områden där det finns
aska men inte i sådan omfattning att den hindrar att
flygningar genomförs. Beslut om sådana områden ska tas i
samordning mellan medlemsstaternas myndigheter.

3. Den tredje typen av områden är sådana som har
konstaterats vara opåverkade av aska och där flygningar
tillåts som normalt.

Möten med anledning av askmolnet

Det spanska ordförandeskapet kallade EU:s transportministrar till ett extrainsatt möte under måndagen med anledning av problematiken kring askmolnet. Infrastrukturminister Åsa Torstensson medverkade, via videolänk, på mötet som syftade till att ta fram en gemensam hållning från EU:s sida.

I måndags träffade Näringsdepartementet flygbranschen. Under mötet fick statssekreterare Leif Zetterberg en genomgång av flygindustrins situation och behov av lösningar på kort och lång sikt.

- Ett stort problem är att vi inte vet tidsperspektivet på situationen. Vi tog initiativ till dagens möte eftersom vi också måste ha industrins perspektiv på situationen, kommenterade Leif Zetterberg efteråt.

EU:s transportministrar håller videokonferensmöte på grund av vulkanaskmolnet

EU:s transportministrar och transportkommissionären, Siim Kallas, kommer att delta i ett videokonferensmöte klockan 15.00 idag (19 april) med anledning av störningarna i flygtrafiken på grund av vulkanaskmolnet från Island. I första hand vill man komma överrens om hur man ska angripa de konkreta problemen i det europeiska luftrummet. Ministrarna kan också komma att diskutera det prekära läget för flygbolag och andra aktörer i branschen.

Regeringskansliets krishantering

Regeringen är ansvarig för krishanteringen på nationell nivå. Regeringskansliet är då stabsorgan till regeringen. Regeringens ansvar gäller i första hand strategiska frågor medan ansvaret för det praktiska arbetet ligger på berörda myndigheter.

Pressmeddelanden om askmolnet