Konkurrens - ett viktigt medel för ökat välstånd

Konkurrens är ett viktigt medel för att stimulera effektivitet och utveckling. Genom konkurrens skapas väl fungerande marknader, vilket är en förutsättning för ett högre ekonomiskt välstånd.

Genom att fler företag kan erbjuda sina varor och tjänster ökar konkurrensen, vilket i längden leder till högre produktivitet. Högre produktivitet gynnar i sin tur konsumenter och företag då det ökar kvaliteten på varor och tjänster samt pressar priserna. Företag och konsumenter får kort sagt mer för pengarna. Dessutom skapas positiva samhällsekonomiska effekter när fler innovativa företag i konkurrens kan utveckla nya produkter och tjänster vilket skapar nya branscher som innebär ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Vägen till ett dynamiskt näringsliv där konkurrenskraftiga och entreprenöriella företag är vinnare går således via en väl fungerande konkurrens. Konkurrenspolitikens uppgift är därför att på bred front vidta konkurrensfrämjande åtgärder som skapar tillväxt.

Moderna regler och effektiv tillsyn

Väl fungerande marknader med konkurrens förutsätter moderna och tydliga regelverk samt en effektiv tillsyn av reglernas efterlevnad.

Vanligtvis innebär en omreglering att regler som hindrar konkurrens avskaffas samtidigt som nya spelregler införs som syftar till att öka förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens. En marknad som öppnas för konkurrens kan mycket väl få ett mer omfattande regelverk än vad som tidigare var fallet. Detta gäller särskilt om någon del av marknaden är ett naturligt monopol.

Den generella konkurrenslagstiftningen, Konkurrensverket och domstolsväsendet samt sektorsspecifika regelverk och tillsynsmyndigheter en viktig funktion att fylla. Behovet av regler och kontroll varierar dock för olika marknader och mellan olika branscher. Regleringsbehovet är större ju sämre förutsättningar det finns för en marknadslösning som genererar ett samhällsekonomiskt önskvärt utfall. För att avskräcka företag från att agera på ett sätt som hämmar konkurrensen måste det finnas goda sanktionsmöjligheter samtidigt som domstolsprocesserna måste drivas både snabbt och effektivt givet en hög rättssäkerhet.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement