Friluftspolitik till stöd för friluftslivet

En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella organisationers engagemang är centralt för människors möjligheter till friluftsliv. Det övergripande målet för friluftspolitiken är att med bland annat allemansrätten som grund stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv.

Foto: Johan Willner/Jonér

I propositionen Framtidens friluftsliv (prop. 2009/10:238) presenterades mål för friluftspolitiken:

  • naturen är tillgänglig för alla
  • personligt och ideellt engagemang står i centrum
  • allemansrätten värnas
  • det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov
  • kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt
  • friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt
  • skyddade områden är en tillgång för friluftslivet
  • friluftslivet har en given roll i skolans arbete
  • fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan
  • beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.

Vid riksdagsbehandlingen i november 2010 gav riksdagen regeringen i uppdrag att komplettera det övergripande målet genom att utveckla mätbara mål för friluftslivet.

Flera politikområden berörs

Friluftslivet är brett och spänner därför över flera olika politikområden, däribland naturvårdspolitik, regional tillväxtpolitik, jordbrukspolitik, politiken för landsbygdens utveckling, samt utbildnings- och forskningspolitik.

Goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv gynnar samhället på många sätt. Det är angeläget att tydliggöra friluftslivet som samhällsintresse och relatera det till andra samhällsnyttor vid sidan av naturvården, såsom folkhälsa, pedagogik, regional tillväxt och landsbygdsutveckling.

Svenskt Friluftsliv fördelar statsbidrag

Som ett led i att stärka friluftsorganisationernas ställning har den ideella organisationen Svenskt Friluftsliv från och med år 2011 uppgiften att fördela statsbidrag till friluftsorganisationerna.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation som organiserar 22 medlemsorganisationer med sammanlagt över 2 miljoner medlemmar. Arbetet i Svenskt Friluftsliv drivs av ett ideellt engagemang och de har stor sakkunskap inom området samt goda möjligheter att sprida information till alla organisationer som kan vara potentiella bidragssökande. Något krav på medlemskap i Svenskt Friluftsliv för att kunna söka bidrag ställs inte eftersom regeringen anser att organisationer inte bör särbehandlas beroende på att om de har valt att tillhöra en paraplyorganisation eller inte.

Naturvårdsverket samordnar

Naturvårdsverket har genom sin samordnande roll skapat bland annat tio nätverk med representanter från olika myndigheter och organisationer som ska diskutera utvecklingen av friluftslivet och kopplingen till exempelvis allemansrätten, folkhälsan och skyddade områden.