Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Länsstyrelserna förenklar för företagen

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag att, i samverkan med övriga länsstyrelser, utarbeta ett förslag om hur länsstyrelsernas arbetet med regelförenkling bör utformas.

- Vi tar nu nästa steg i arbetet med att förenkla för företagen. Uppdraget utgör en del i regeringens kommande arbete med att förenkla för företagen på regional och lokal nivå, säger näringsminister Maud Olofsson.


Flertalet företagare och entreprenörer har regelbundna kontakter med länsstyrelser och kommuner vid tillämpning av lagar och regler. Enligt bland annat Tillväxtverkets undersökningar , så upplever företagen att myndigheterna på lokal och regional nivå ibland brister i förståelse för företagens villkor och behov. Ett annat problem för företagen är stora skillnader mellan olika länsstyrelsers och kommuners regeltillämpning.


- För att uppnå vårt mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag behöver arbetet med förenkling få ett ökat genomslag på lokal och regional nivå, säger Maud Olofsson.


Länsstyrelsen i Kronobergs län ska i uppdraget redovisa vilka områden som bör prioriteras i förenklingsarbetet, hur arbetet bör organiseras och följas upp samt hur länsstyrelserna bör samverka med andra aktörer för att få till stånd ett samlat arbete med att förenkla i företagens vardag. Uppdraget ska redovisas till regeringen i december 2010.


Kontakt

Håkan Lind
Presschef i Näringsdepartementet
Tomas Gärdström
Departementssekreterare
08-405 22 47