Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Regeringen presenterar strategi för barnets rättigheter

Idag överlämnar regeringen propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige till riksdagen. Strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.

Strategin består av ett antal principer för att stärka barnets rättigheter, bland annat att all lagstiftning ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen, att barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och att beslutsfattare och yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.


- Barnen är det viktigaste vi har. Därför är det viktigt att alla offentliga aktörer som har verksamhet som berör barn tar deras rättigheter på allvar. Den nya strategin ska vara ett stöd som hjälper kommuner, landsting och myndigheter att bättre leva upp till barnkonventionens krav, säger socialminister Göran Hägglund.


Regeringen tar flera initiativ för att stärka barnets rättigheter:

  • Regeringen ingår en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att intensifiera och utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting. SKL ska ta fram en handlingsplan och genomföra åtgärder som kan stärka barnets rättigheter i olika verksamheter. Till det planerar regeringen att avsätta åtta miljoner kronor till SKL och en miljon kronor till Barnombudsmannen.
  • En kartläggning kommer att genomföras för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med de rättigheter som slås fast i barnkonventionen.
  • Ett system för att följa barns levnadsvillkor inom olika områden utifrån barnkonventionen håller på att utvecklas. Som en del i detta arbete får SCB 700 000 kronor.
  • Regeringen tar flera initiativ för att förebygga och motverka våld mot barn, särskilt inom familjen. Barnombudsmannen får i uppdrag att ta fram ett material till föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter och som ska ta upp barnets rätt till skydd mot våld, såsom aga. En ny nationell studie om barns och föräldrars attityder till och erfarenheter av kroppslig bestraffning kommer att genomföras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som också ska ta fram en skrift till yrkesverksamma och sprida kunskap till dessa om tidiga tecken på försummelse och barnmisshandel. Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att kartlägga orsakerna till ökningen av anmälda fall av misshandel av små barn. Sammanlagt tilldelas dessa insatser 4,5 miljoner kronor.
  • Regeringen inleder dialoger med frivilligorganisationer , myndigheter, SKL och Barnombudsmannen med utgångspunkt i de rekommendationer som Sverige fått av FN:s barnrättskommitté. Dialogerna är uppdelade på olika teman, bl.a. att stärka barnets rättigheter genom lagstiftning och barns kunskaper om sina rättigheter.

Kontakt

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall