Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Nytt förenklingsuppdrag till Tillväxtverket

Tillväxtverket har fått i uppdrag att utarbeta förslag till insatser för att främja arbetet med regelförenkling på kommunal nivå. Uppdraget är ytterligare ett steg i regeringens arbete med att förenkla för företagen på regional och lokal nivå.

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att skapa ett bra företagsklimat. För att uppnå regeringens mål för förenklingsarbetet om en märkbar förändring i företagens vardag är det viktigt att arbetet med regelförenkling får ökat genomslag i kommunerna.


- Kommunernas tillämpning av regler är viktigt i arbetet med att förenkla för företagen. Det är i kommunernas arbete med att handlägga ärenden, pröva ansökningar och utöva tillsyn som många företag möter regler i vardagen, säger näringsminister Maud Olofsson.


Tillväxtverket ska i uppdraget analysera förutsättningar och föreslå statliga insatser som kan främja arbetet med att förenkla för företagen på kommunal nivå. Verket ska vidare föreslå hur det övergripande arbetet med förenkling för företagen på lokal och regional nivå bör samordnas och följas upp.


Uppdraget ska redovisas till regeringen i december 2010 och genomföras parallellt med det tidigare beslutade uppdraget till Länsstyrelsen i Kronobergs län om länsstyrelsernas förenklingsarbete.


Kontakt

Andreas Vass
Politiskt sakkunnig hos Maud Olofsson
Tomas Gärdström
Departementssekreterare
08-4052247