Våld mot kvinnor

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Foto: Karin Smeds/Folio

Våld och förtryck mot kvinnor kan ta sig många uttryck och är ett allvarligt hinder för jämställdhet i Sverige. 2009 anmäldes drygt 26 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år och cirka 6 000 anmälningar om våldtäkt till polisen. Men mörkertalet är stort, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäls uppskattningsvis bara vart femte fall till polisen. Av anmälningarna leder bara ett fåtal till fällande domar eller ens åtal.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket skiljer sig från andra våldsformer genom att det är kollektivt till sin karaktär. Centralt är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport "Gift mot sin vilja" upplever fem procent av alla unga mellan 16 och 25 år i Sverige att de inte själva fritt får välja vem de ska gifta sig med.

Prostitutionen svår att mäta

Hur vanligt det är med prostitution i Sverige idag är svårt att mäta, bland annat eftersom många av de inblandade vill dölja verksamheten. Enligt de studier som finns verkar prostitutionen i Sverige ha minskat sedan förbudet mot sexköp infördes men en mer ingående utredning av lagens effekter beräknas bli klar under våren 2010.

Människohandel för sexuella ändamål

Många av de kvinnor som säljer sex har blivit tvingade till Sverige, ofta under falska förespeglingar och löften om ett bättre liv. Hur stor andel av dem som befinner sig i prostitution som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål är okänt. Under 2007 och 2008 dömdes drygt 20 personer för människohandelsliknande brott i Sverige men polisens uppfattning är att det finns ett stort mörkertal bakom dessa siffror.

Det här gör regeringen

Regeringen har tagit fram tre handlingsplaner; mot våld och förtryck, mot prostitution och människohandel och mot påtvingade äktenskap. För att läsa om dem i sin helhet, gå in på www.regeringen.se/jamstalldhet.

Några av åtgärderna är:
45 miljoner kronor till forskning
Brottsoffermyndigheten har fått 45 miljoner kronor att fördela till forskning och studier för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Ökad kompetens hos polisen
Polisen har fått 30 miljoner kronor för att under två år bygga upp kompetens kring att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor och barn. Att bättre bemöta brottsoffer, ge rätt information, och att genom rätt förhörsteknik säkerställa bra dokumentation, är viktiga frågor.

Mer resurser till kvinnojourer
Brottsoffer- och kvinnojourer har fått ökade resurser, däribland medel för arbetet mot våld i samkönade relationer.

Ökat ansvar för kommunerna
Socialtjänstlagen har skärpts för att tydliggöra kommunens ansvar att ge stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för våld.

Behandling för män som använder våld
Kriminalvården har fått 30 miljoner kronor fram till år 2010 för att satsa på verksamheter riktade till män som utövar våld.

Stärkt regional samverkan
Länsstyrelserna arbetar för stärkt regional samverkan för att stödja förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationell samordning mot prostitution och människohandel
Vid Länsstyrelsen i Stockholm finns sedan 2009 en nationell samordnare som bygger upp ett metodstödsteam för
att effektivisera arbetet mot prostitution och människohandel.

Nationell rapportör för människohandel
En nationell rapportör för människohandel som är ansvarig för metod- och kompetensutveckling hos Rikspolisstyrelsen
har tillsatts.

Ny straffbestämmelse om människohandel
I mars 2010 lämnade regeringen ett förslag till ny utformning av straffbestämmelsen om människohandelsbrott. Det förväntas effektivisera tillämpningen av lagen och förstärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel.

Tvångs- och barnäktenskap utreds
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att inhämta kunskap och föreslå åtgärder för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utredaren ska också göra en samlad översyn av relevant lagstiftning.

Stöd till offer för hedersrelaterat förtryck
Socialstyrelsen har i uppdrag att se över socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med offer för hedersrelaterat våld och förtryck och unga som riskerar att bli eller som blivit gifta mot sin vilja.