Förmögenhetsrätt

En utgångspunkt för lagstiftningen ska vara att enskilda och företag själva ska kunna förfoga över sin egendom med stöd av en fri avtalsrätt och väl avvägda dispositiva rättsregler. Lagstiftningen ska så långt som möjligt hållas neutral mellan olika grupper av enskilda och olika verksamheter.

Tvingande lag ska gälla på områden där särskilda behov finns. Konsumenterna ska ha ett fullgott skydd.

Aktuella frågor

Bättre regler för skuldsanering - utredning om förändringar av EU:s insolvensförordning

Insolvensförordningen innehåller gemensamma EU-regler om gränsöverskridande insolvensförfaranden. EU väntas inom kort besluta om en reviderad förordning. I januari 2015 beslutade regeringen att en särskild utredare ska analysera innebörden av den reviderade förordningen från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som revideringen ger anledning till. I uppdraget ingår även att överväga behovet av gemensamma bestämmelser om gränsöverskridande nordiska skuldsaneringsförfaranden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016.

Skuldsanering

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om skuldsanering i kraft.

Möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare utvidgas. Även om näringsidkaren bedriver en verksamhet som är av mer än ringa omfattning, ska han eller hon inte hindras från att få skuldsanering.

Skuldernas ålder ska inte heller längre beaktas särskilt vid bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering. Också i fall då merparten av skulderna är relativt nya ska skuldsanering kunna beviljas om detta i övrigt är motiverat.

Vidare blir förutsättningarna för att gallra uppgifter om skuldsanering i samband med kreditupplysningsverksamhet desamma för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet som för andra fysiska personer.

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det.

Skuldsanering för företagare

En särskild utredare lämnade 19 juni 2014 över förslag som ska ge företagare med personligt ansvar för skulder som uppkommit i näringsverksamhet utvidgade möjligheter till skuldsanering.

Utredaren föreslår en särskild form av skuldsanering för seriösa företagare som har drivit näringsverksamhet på ett försvarligt och lojalt sätt (F-skuldsanering). Den nya lagen kommer att ge överskuldsatta företagare en möjlighet till en andra chans, förbättra förutsättningarna för att driva företag i Sverige samt fylla en lucka i den svenska insolvensrätten. En sådan förändring innebär att riskerna med att driva företag minskar och bedöms därför gynna det tillväxtfrämjande entreprenörskapet.