UD:s krisberedskap

Inom utrikesförvaltningen pågår löpande ett arbete för att säkra handlingskraften i krislägen. Arbetet bedrivs både i UD och på svenska ambassader och konsulat.

UD:s konsulära krisberedskap handläggs av en särskild grupp för konsulära beredskapsfrågor i UD. Gruppen ingår i UD:s konsulära och civilrättsliga enhet. I händelse av kris finns resursförstärkningar i form av en stående konsulär beredskapsstyrka och en snabbinsatsstyrka. UD:s jourverksamhet säkerställer att larm- och beslutsfunktioner ständigt är bemannade. Samtliga utlandsmyndigheter har en förnyad beredskapsplanering.

Grupp för konsulära beredskapsfrågor

Gruppen för konsulära beredskapsfrågor har till huvuduppgift att utveckla och upprätthålla UD:s förmåga att hantera kriser på det konsulära området. Gruppen arbetar bland annat med omvärldsbevakning och hotbildsbedömning, reserekommendationer, kartläggning av reseströmmar, beredskapsplanering, krisutrustning och krislogistik.

Konsulär beredskapsstyrka

Den konsulära beredskapsstyrkan består av ca 30 medarbetare från UD, som står i ständig beredskap att med kort varsel förstärka den konsulära enhetens krisorganisation.

Snabbinsatsstyrka

Snabbinsatsstyrkan består av ca 40 UD-medarbetare som på kort varsel kan sändas ut för att förstärka en utlandsmyndighet i ett krisläge. Storleken och sammansättningen på den grupp som sänds ut anpassas efter situationen. I insatsstyrkan ingår konsulära tjänstemän, men även tjänstemän ansvariga för kommunikations- och IT-frågor. Styrkan arbetar i fält tillsammans med en stödstyrka från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Konsulära stödjepunkter

Ett tjugotal utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har utsetts till så kallade konsulära stödjepunkter. Syftet är att tjänstemän från dessa ambassader snabbt ska kunna sättas in vid kriser i regionen som de är verksamma i.

Beredskapsplanering för utlandsmyndigheterna

Beredskapsplaneringen för utlandsmyndigheterna innefattar alla slags krissituationer. Beredskapsplanerna utarbetas på grundval av särskilda hot- och riskbedömningar för extraordinära händelser. De innehåller checklistor och enkla rutiner vid kris och har tagits fram i nära samverkan med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Övningar och utbildning av personal

UD genomför löpande utbildningar och övningar för de tjänstemän som ingår i den konsulära beredskapen. Dessa omfattar såväl konsulär handläggning och krishantering som arbetsledning, ledarskap, säkerhet och logistik.

UD:s snabbinsatsstyrka samövas med MSB:s stödstyrka. Stödjepunkterna utbildas och övas genom ett särskilt samarbete med MSB. Övriga utlandsmyndigheter genomför också krisövningar.

Jourverksamhet

Utanför ordinarie arbetstid ansvarar UD:s vakthavande för att larma berörda befattningshavare. Både UD:s konsulära enhet (KC) och kommunikationsenhet (KOM) har dygnet-runt-jourer. En chefsjour säkerställer den operativa ledningen av departementet i allvarliga kris- och katastrofsituationer.

Samarbete med resebranschen

UD:s konsulära enhet har ett nära samarbete med reseföretagen och dess branschorganisationer. Det är angeläget att UD tidigt får information om nya resmål, antalet resenärer till dessa etc.

Försäkringsskydd vid resor är ett annat viktigt område. UD arbetar med att fördjupa samarbetet med försäkringsbranschen kring denna fråga.

Samverkan med andra aktörer

Ett nära samarbete har etablerats mellan UD och övriga delar av Regeringskansliet samt med en rad myndigheter och andra aktörer i syfte att stärka krisberedskap och krishanteringsförmåga. Samordningen sker bland annat genom nätverksmöten och gemensamma övningar. I händelse av större konsulär kris kan en nationell samverkansgrupp inrättas för samordning av krisarbetet.

Nordiskt samarbete och EU-samarbete

För att bättre kunna bemästra konsulära krissituationer har initiativ tagits till ett stärkt nordiskt samarbete i fält. De nordiska utrikesministrarna har beslutat om en rad åtgärder för att effektivisera hjälpen till nordiska medborgare i en krissituation utomlands.

I en gemensam instruktion till de nordiska ambassaderna och konsulaten uppmuntras de att utnyttja de samordningsfördelar som finns lokalt när de gör sin beredskapsplanering. De rekommenderas också att genomföra krisövningar på i första hand nordisk nivå.

Också inom EU finns sedan 2001 ett samarbete på det konsulära området. Samarbetet vid konsulära krissituationer är baserat på principerna frivillighet och mellanstatlighet, och omfattar i första hand informationsutbyte i syfte att samordna de nationella resurserna och krisinsatserna.

UD:s normala bemanning utanför kontorstid

Veckodagar från klockan 18 till 08 samt dygnet runt under veckoslut och helger finns följande beredskap:

UD:s vakthavande - bevakar alla inkommande meddelanden och vidarebefordrar informationen till berörd person eller enhet.

UD:s konsulära jour - tar emot information om nödställda utomlands och vidtar genast relevanta åtgärder.

UD:s pressjour - tar emot och besvarar samtal från media i aktuella UD-frågor.

Samtliga dessa tre funktioner kan snabbt kalla in förstärkning när det behövs.