Grundlagsutredningen 2004-2008

Grundlagsutredningen var en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en samlad översyn av regeringsformen. I uppdraget ingick också frågor som rör den kommunala demokratin.

Grundlagsutredningen tillsattes under 2004 och avslutade sitt uppdrag i december 2008 i och med överlämnandet av betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Vid sidan av betänkandet har utredningen löpande låtit publicerat 16 olika rapporter om skilda frågor som behandlas i betänkandet.

De övergripande målen för Grundlagsutredningens arbete var att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet. Utredningen behandlade bland annat frågor om valsystemet, folkomröstningar, förhållandet mellan riksdagen och regeringen samt domstolarnas roll i det konstitutionella systemet.

Grundlagsutredningen hade under åren 2004 till 2009 en egen webbplats, grundlagsutredningen.se, som nu har upphört.

Grundlagsutredningens betänkande har remissbehandlats. Förslagen till grundlagsändringar samt förslagen om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen behandlas i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) medan förslaget om en ny lag om utnämning av ordinarie domare behandlas i propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181). Grundlagarna kan bara ändras genom att riksdagen fattar två likalydande beslut. Mellan besluten ska val till riksdagen ha hållits.

Under mandatperioden 2006-2010 har regeringens förslag till ändringar i grundlagarna antagits som vilande av riksdagen.

Efter riksdagsvalet hösten 2010 har den nyvalda riksdagen slutbehandlat de vilande grundlagsförslagen den 24 november 2010. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2011.

Bakgrund

Sverige har liksom de flesta andra länder en skriven författning. I många länder kallas författningen konstitution, i Sverige grundlag. I Sverige har vi fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

De centrala bestämmelserna om vårt statsskick finns i regeringsformen. Den i dag gällande regeringsformen trädde i kraft 1975. Ett antal ändringar har skett i regeringsformen sedan dess, men någon större samlad översyn har dock inte gjorts tidigare.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till de förändringar som samhället genomgått sedan mitten av 1970-talet tillsattes Grundlagsutredningen under 2004.