Så förbereder vi oss inför vintern

Ingen vet vilket väder Sverige får denna vinter. Som ansvariga för infrastrukturen chansar vi inte. Trafikverket rustar för ännu en besvärlig vinter med massor med snö och sträng kyla i hela landet. Vi har tagit lärdom av de senaste åren och gör allt som rimligen kan göras för att trafiken ska fungera bättre.

Ingen vet vilket väder Sverige får denna vinter. Som ansvariga för infrastrukturen chansar vi inte. Trafikverket rustar för ännu en besvärlig vinter med massor med snö och sträng kyla i hela landet. Vi har tagit lärdom av de senaste åren och gör allt som rimligen kan göras för att trafiken ska fungera bättre.

För den som förra vintern stod och väntade på ett försenat eller inställt tåg är det en klen tröst att de allra flesta tåg trots allt kom och gick i tid. För samhället som helhet är det viktigt med perspektiv. När det råder full snöstorm ute inser de flesta att bilresan tar längre tid än vanligt - om den alls är möjlig - och resa med flyg känns föga lockande. I sådana lägen påverkas naturligtvis även järn­vägen. Att dimensionera hela systemet efter de mest extrema situationerna skulle leda till orimliga kostnader eller sämre funktion resten av året. Men mycket kan göras, och det görs.

Inför årets vinter har trafikverket sett till att utöver grundbemanning ha möjlighet att inom några dygn kalla in flera hundra snöröjare runt om i landet. Värmesystemen i ett stort antal växlar har förbättrats, snöstaket byggts på särskilt utsatta platser, ny utrustning testas för att smälta snön på strategiska bangårdar, träd har avverkats efter viktiga järnvägar så att de inte kan falla över kontaktledningarna. Genom att flera transportslag ingår i ett gemensamt trafikverk kan också resurser friare flyttas mellan väg och järnväg för exempelvis bortforsling av snö.

December i fjol var den kallaste i södra Sverige på över 100 år. Det föll under året tre gånger så mycket snö som normalt. Inte ens de extra resurser vi nu sätter in klarar en sådan situation med oförändrad trafik. Därför har trafikverket tillsammans med trafikoperatörerna gjort reduceringsplaner för olika scenarier, så att man utifrån väder och prognoser kan prioritera vilka tåg som ska gå. Erfarenheten är att många resenärer accepterar oundvikliga störningar om man bara i tid får tydlig och pålitlig information om läget. Att förbättra trafikinformationen är därför ett särskilt prioriterat område. Det har blivit lättare att i förväg planera sin resa med både väg och järnväg via trafikinformationen på webben. På stationerna har systemen för utrop förbättrats.

En stor del av vad som drabbar järnvägen vintertid är baksidan på ett i grunden angenämt problem. Fler väljer tåget för att resa och transportera klimat­smart. Järnvägen har helt enkelt inte hunnit byggas ut eller underhållits i takt med den stora trafikökningen vilket medfört en åldrande infrastruktur som blivit allt skörare. Fel på ett ställe får stora konsekvenser när det är fullt på banan och det saknas andra spår att köra på.

Genom bildandet av Trafikverket som gemensam myndighet blir det genom effektivt arbete mer resurser för att utveckla transportsystemet. På sikt kommer nyordningen att årligen frigöra miljardbelopp till kärnverksamheten.
I fjol satsade trafikverket 400 miljoner kronor extra på ökade vinteråtgärder.

I år har regeringen anslagit 800 miljoner kronor extra för bland annat reinvesteringar, utbyte av kontaktledningar samt utbyggnad av värme i växlar.

I budgetpropositionen för 2012 satsar regeringen fem miljarder kronor ytterligare på infrastruktur under åren 2012 - 2013 varav 3,6 miljarder går till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg. Satsningen riktar in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både väg och järnväg. Dessa satsningar ger på sikt en tillförlitligare järnvägstrafik året runt men mycket återstår.

De belopp trafikverket fått bedöms ligga inom ramen för det verket framfört till regeringen och som är möjliga att upparbeta år 2012 och 2013. Beloppen ligger också inom ramen för kapacitetsutredningens bedömda behov.

Att förnya anläggningen, bygga bort flaskhalsar och skapa en mer robust järnväg är helt nödvändigt men kommer att ta många år. Med rimliga förväntningar ser vi vintern an med tillförsikt.

Catharina Elmsäter-Svärd

Infra­strukturminister

Gunnar Malm

Generaldirektör för Trafikverket