Reportage, 7 mars 2011

Erik Ullenhag i politiskt samråd om urban utveckling

Under 2008-2010 slöt regeringen lokala utvecklingsavtal med 21 kommuner gällande 38 stadsdelar med utbrett utanförskap. Avtalen syftade till att möjliggöra partnerskap mellan statliga myndigheter, kommuner, privata aktörer och det civila samhället för att gemensamt arbeta med stadsdelarnas olika utmaningar.

Flera personer runt ett sammanträdesbord Många engagerade mötesdeltagare

Under 2010 har en rad utvärderingar av det urbana utvecklingsarbetet genomförts. Som ett led i utvärderingsarbetet höll integrationsminister Erik Ullenhag den 2 mars ett politiskt samråd med kommunstyrelsens ordförande i de berörda kommunerna för att diskutera det urbana utvecklingsarbetet, som är en del av integrationspolitiken. Regeringen har erbjudit kommunerna att förlänga avtalen under 2011.

Integratinsminister Erik Ullenhag gestikulerar engagerat Erik Ullenhag

- En tidsbegränsad förlängning ger kommunerna möjlighet att, under tiden som översynen sker, fortsätta arbetet utan avbrott, sa Erik Ullenhag.

Under eftermiddagens diskussion framfördes önskemål om ett mer långsiktigt utvecklingsarbete än vad dagens avtalsperiod medger. Det framgick även att entusiasmen bland boende kan vara stor i början, men minskar när projektet upphör.

Att arbetslinjen är en förutsättning för en lyckad utveckling rådde stor enighet om. Vikten av tillgång till arbete underströks också av Erik Ullenhag.

Det urbana utvecklingsarbetet kommer att fortsätta, men i vilken form är ännu inte klart. Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig struktur för arbetet. En central del handlar om att definiera och tydliggöra statens roll i det urbana utvecklingsarbetet, det kan till exempel handla om att staten i form av myndigheter bör vara närvarande i stadsdelar med utbrett utanförskap.