Europarådet granskar svensk minoritetspolitik

Den 21-23 mars 2011 genomförde Europarådets expertkommitté ett granskningsbesök i Sverige. Rådet genomför vart tredje år ett sådant besök i medlemsländerna för att undersöka efterlevnaden av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Gruppbild på Europarådets expertkommitté bestående av två kvinnor och två män Europrådets granskningskommitté, Jarmo Lainio, Simone Klinge, Emyr Lewis (ordf) och Claudine Brohy

Onsdagen den 23 mars träffade kommittén företrädare för departement, myndigheter och för de nationella minoriteterna.

Sverige lämnade i september 2010 en fjärde rapport om efterlevnaden av språkstadgan till Europarådet och rapporten följdes nu upp med ett besök. Rapporten och besöket ligger till grund för Europarådets kommande utlåtande i frågan.

Kommitténs granskning behandlade bl.a. utbildningsväsendet, språkvård, äldrevård, media på minoritetsspråk samt myndigheters och domstolars service på minoritetsspråk. Expertkommittén följer också upp tidigare lämnade rekommendationer.

Granskningsbesöket var det första sedan regeringen lanserade sin nya strategi för de nationella minoriteterna, "Från erkännande till egenmakt", våren 2009.