Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Idag, måndagen den 11 april, överlämnade Hans Ytterberg sitt betänkande med en utvärdering av den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter till integrationsminister Erik Ullenhag.

Hans Ytterberg utomhus i vit/svart-randig tröja Hans Ytterberg efterlyser en tydlig och gemensam ståndpunkt från regeringen när det gäller mänskliga rättigheter

Utredningen, "Samlat, genomtänkt och uthålligt?" innehåller en utvärdering av det nationella MR-arbetet, alltså arbetet med mänskliga rättigheter, en genomgång av handlingsplanens 135 åtgärder samt rekommendationer för det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter.

Du har många förslag på hur man kan förbättra det här arbetet. Kan man inte bara rikta in sig på förslagen och strunta i handlingsplanen? Fyller den någon funktion?

- För att arbetet ska kunna bli systematiskt krävs någon form av samlat styrdokument. Det finns därför ett värde i sig med att ha en handlingsplan. Men regeringen behöver också formulera effektmål och utveckla indikatorer för att kunna mäta hur effektivt den arbetar, säger Hans Ytterberg.

Du efterlyser en tydlig och gemensam ståndpunkt från regeringen när det gäller mänskliga rättigheter.

- Den gamla handlingsplanen saknade regeringens egna analyser och slutsatser när det gäller vilka de allvarligaste problemen är och vad som bör göras för att komma till rätta med dem. Man måste dessutom från regeringens sida "tala med en tunga", det vill säga ha samma budskap internt i Regeringskansliet som man har i internationella sammanhang. Så är det inte alltid i dag. En annan brist är att det inte finns någon som har ett samlat uppdrag att kontinuerligt undersöka och rapportera om MR-situationen i Sverige. Sverige har varit pådrivande för inrättandet av sådana oberoende MR-organ i andra länder. Men vi behöver faktiskt en sådan myndighet här hemma också.

Det är ofta på lokal och regional nivå som de internationella åtaganden om mänskliga rättigheter som Sverige gjort måste förverkligas. Därför bör regeringen prioritera en systematisk samverkan med kommuner och landsting om hur det arbetet ska bedrivas på lokal och regional nivå, menar Hans Ytterberg.

- I kommuner och landsting finns en osäkerhet om vad som förväntas av dem. Det gäller också våra myndigheter. En större tydlighet och en bättre dialog om deras roll är därför viktig. Och med Sveriges Kommuner och Landsting bör regeringen eftersträva en formell överenskommelse om MR-arbetet.

Inom Regeringskansliet bör man lägga ner betydligt större resurser än hittills på utbildning i mänskliga rättigheter. Tidigare uttalade ambitioner har inte alls förverkligats. Dessutom föreslår jag att organisationen ska få en särskild MR-enhet med en mycket stark ställning i Regeringskansliets interna beredningsprocess, säger Hans Ytterberg.

Frågan om diskriminering av utsatta grupper lyfts fram i utredningen, både romerna och Sveriges enda urfolk samerna.

- Romerna har historiskt utsatts för allvarliga övergrepp också i Sverige när det gäller de mänskliga rättigheterna. Där återstår mycket arbete. Åtgärder behövs också för att de rättigheter som samerna i teorin tillerkändes redan på 70-talet ska bli verklighet.