Remissvar på rapport från Institutet för språk och folkminnen

Nedan följer de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet avseende rapporten "Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet" från Institutet för språk och folkminnen.