Översyn av det statliga stödet till dagspressen

Dir. 2011:112

Utgiven:
14 december 2011

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Kulturdepartementet

Kommittén om översyn av det statliga stödet till dagspressen (Ku 2011:06)

Sammanfattning

En parlamentarisk kommitté ska göra en översyn av det statliga stödet till dagspressen utifrån en bred genomlysning av dagens konkurrensförutsättningar på mediemarknaden och behoven av stöd till dagspressen. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i en analys av stödets samlade effekter på det utbud som erbjuds konsumenterna från såväl tidningssektorn som andra delar av mediemarknaden. Utifrån denna översyn ska kommittén lämna förslag till hur ett framtida stödsystem kan utformas. Kommittén kan också lämna förslag till andra kostnadseffektiva insatser till dagspressen. Om det är relevant med utgångspunkt i de förslag som lämnats, ska kommittén även lämna förslag på en förändrad myndighetsorganisation.

I ett delbetänkande, som ska lämnas senast den 31 maj 2012, ska kommittén ta ställning till om stödet för dagstidningar till nationella minoriteter bör förstärkas i nuvarande presstödsförordning.

Uppdraget ska redovisas slutligt senast den 31 augusti 2013.

Kommittédirektiv (2 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)