UNDP-rapport lyfter hållbar utveckling som ödesfråga

Vi måste göra något nu för att motverka klimatförändringarna - annars riskerar de positiva framsteg som gjorts i de fattiga länderna de senaste årtiondena att avstanna eller t o m gå i motsatt riktning. Det är budskapet i UNDP:s (FN:S utvecklingsprogram) senaste Human Development Report som lanserades idag.

Rapporten understryker vikten av jämställdhet för att uppnå en rättvis och hållbar utveckling. Här examineras kvinnliga poliser i Liberia. Foto: Namn/UN Photo Rapporten understryker vikten av jämställdhet för att uppnå en rättvis och hållbar utveckling. Här examineras kvinnliga poliser i Liberia. Foto: Namn/UN Photo

- Det är en mycket aktuell rapport om man ser till vad som diskuteras i det internationella samfundet just nu, säger Michael Hjelmåker, som handlägger UNDP på UD:s enhet för multilateralt utvecklingssamarbete. Både inom det civila samhället och i regeringskansliet diskuteras de här frågorna nu intensivt inför både toppmötet i Durban i december om klimatförändringar och mötet om hållbar utveckling i Rio nästa år.

- Det som slår en mest när man läser rapporten är kopplingen till jämställdhet, fortsätter Michael Hjelmåker. Intressant att se hur många länder som får lägre ranking när man gör ett index utifrån jämställdhet och kvinnors situation. Dessutom positivt att rapporten nämner sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och transparensfrågorna som viktiga, eftersom dessa frågor är mycket prioriterade från svensk sida.

Enligt rapporten skulle också miljön kunna förbättras om kvinnor fick mer inflytande; alltifrån att själva kunna bestämma över sin fertilitet, med tillgång till preventivmedel och god mödravård, till att kvinnor är mer engagerade i att skydda olika naturområden.

UNDP är det FN-organ som samordnar FN:s utvecklingssamarbete

- Från svensk sida står just nu resultat och effektivitet i fokus för vårt arbete med UNDP, säger Michael Hjelmåker, liksom att UNDP ska fungera än bättre i rollen som samordnare.

De frågor som Sverige vill fokusera på vid mötet om hållbar utveckling i Rio är framför allt hållbar urbanisering, ungdomars möjlighet till arbete och marknadsutveckling i form av handel och jordbruk. Utvecklingen på dessa områden är vitala för att skapa hållbara samhällen.