Vi måste satsa på miljöteknik

Runt om i världen görs i dag stora investeringar för att möta miljö- och klimatutmaningen. Det handlar exempelvis om förnybar energi, avfallshantering, vattenrening och hållbar stadsutveckling. Det öppnar stora möjligheter för svenska företag, svensk export och svenska jobb. Vi är och ska förbli ett föregångsland. Därför lanserar regeringen nu en bred nationell miljöteknikstrategi med målet att ge Sverige en ledande position i den gröna omställningen.

För det första måste vi se till att säkerställa fortsatta satsningar på forskning och innovation för att upprätthålla och vidareutveckla Sveriges kompetens och position inom miljöteknikområdet. En del i detta är satsningar på demonstrationsanläggningar för att visa upp svenskt kunnande och svenska produkter inom miljöteknikområdet. Ett exempel är utbyggnaden av reningsverket i Sankt Petersburg, som bidrar till en bättre vattenkvalitet i Östersjön.

Det obundna svenska biståndet ökar fattiga länders förmåga att investera i och dra nytta av miljöteknik. Svenska företag har visat sig vara konkurrenskraftiga leverantörer till sådana insatser. Genom att bygga upp referensanläggningar av olika slag i Sveriges samarbetsländer har det svenska näringslivet bidragit till en omfattande tekniköverföring till flera utvecklingsländer.

Ett annan viktig utmaning är att minska städernas utsläpp av växthusgaser. Redan i dag förbrukar världens städer 75 procent av energiresurserna och producerar 80 procent av växthusgaserna. Sverige har stor kunskap om hållbara städer. Regeringen har därför förlängt den nationella satsningen på hållbar stadsutveckling med två år. Tack vare det statliga stödet från Delegationen för hållbara städer har ett antal stadsutvecklingsprojekt kunnat påbörjas.

För att öka den samlade effekten av de här insatserna gör vi en genomgång av olika statliga aktörers uppdrag inom miljöteknikområdet. Genom att skapa en tydlig arbetsfördelning skapar vi största möjliga genomslagskraft för miljöteknikstrategin.

Det är också viktigt att vi förstärker samarbetet och dialogen med det svenska näringslivet. Därför har vi träffat ett antal små och stora företag inom olika sektorer för att diskutera hur svensk miljöteknik kan utvecklas.

Vår förhoppning är att regeringens nya miljöteknikstrategi ska bidra ytterligare till en fortsatt positiv utveckling av den svenska miljötekniksektorn. Lyckas vi kommer det inte bara att leda till nya svenska jobb och ökad tillväxt. Det är också ytterligare ett steg mot en bättre miljö och en bättre framtid.