Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen överlämnar lagrådsremiss om begravningsfrågor

Tiden mellan dödsfall och begravning halveras från dagens två månader till en månad. Kraven på begravningsombuden skärps och det ska bli lättare att få tillbaka rätten till exempelvis en familjegrav, även om de anhöriga tidigare lämnat ifrån sig rätten till graven. Det är några av förslagen i den remiss som regeringen idag överlämnar till lagrådet.

Regeringen föreslår att den längsta tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas. Idag är längsta tillåtna tid två månader, och tiden har ökat markant de senaste åren. I Stockholms kommun går det i genomsnitt 30,5 dagar mellan dödsfall och begravning. Sverige har internationellt sett mycket höga siffror - i till exempel Norge och Danmark sker gravsättning eller kremering i regel inom 8 dagar. De långa väntetiderna i Sverige bottnar framför allt i att många anhöriga har krav att begravningarna ska hållas en fredag, och med starka önskemål om kyrka och präst.


- Vi måste få till en attitydförändring i de här frågorna. Just nu har vi en situation som inte känns värdig, när avlidna får ligga i kylrum under lång tid i väntan på begravning för att människor inte får ihop sina kalendrar. Självklart är det viktigt att sörjande får skapa en ceremoni som de önskar, men jag tvivlar på att det behöver ta mer än en månad, om det tar en vecka i våra grannländer. Det leder också till stora kostnader för att bygga nya kylrum, säger civilminister Stefan Attefall.

Det ska dock även i framtiden vara möjligt att få anstånd från tidsfristen om det finns särskilda skäl, som till exempel att en anhörig är för sjuk för att ordna med begravning eller att en polisutredning pågår.


Lagrådsremissen föreslår också bland annat följande:


- Begravningsavgiften ska i fortsättningen vara tydligt skiljd från kyrkoavgiften.


Idag betalar de personer som är medlemmar i Svenska kyrkan en samlad avgift där begravningsavgiften ingår, men i framtiden ska det framgå på skattsedeln hur mycket som är begravningsavgift och vad som är kyrkoavgift. Däremot har regeringen valt att inte gå på utredningens förslag när det gäller att ha en enhetlig begravningsavgift inom varje kommun. Istället avvaktas den översyn av Svenska kyrkans organisation som pågår.


- Rätten att ta tillbaka rätten till en grav underlättas.
Det ska i fortsättningen vara lättare för anhöriga och andra närstående att få tillbaka rätten till en viss gravplats, även om den har återlämnats till kyrkogårdsförvaltningen under det att gravrättsinnehavaren fortfarande lever. Idag händer det att gravrätter återlämnas utan att anhöriga som annars hade velat fortsätta inneha gravrätten informerats, och då har det varit svårt att få tillbaka gravrätten. Det ska i framtiden dock bara vara möjligt att återta gravrätten inom 25 år från den senaste gravsättningen.


- Länsstyrelsens ansvar för tillsynen över begravningsverksamheten skärps.
Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen över begravningsverksamheten. Riksrevisionen har dock riktat kritik mot att det finns stora skillnader i hur länsstyrelserna hanterar sina åligganden. Därför blir det nu tydligt i lagen att länsstyrelserna har det fulla tillsynsansvaret och de får också rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.


- Kraven på begravningsombuden skärps.
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelserna förordna ett eller flera begravningsombud. Nu skärps kraven på vem som får bli begravningsombud. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till kunskaper inom ekonomi samt kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar samt olika begravningsseder. Ombudens uppgift är att företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, både vad gäller ekonomiska frågor men också praktiska såsom att det finns tillgång till ceremoni-rum utan religiösa symboler för den som önskar.

Begravningsutredningen (SOU 2009:79) tog också upp frågan om att godkänna nya begängelsemetoder utöver begravning och kremering. Denna fråga kräver ytterligare beredning och regeringen har för avsikt att återkomma i frågan under våren 2012. Även i frågan om tillvaratagande av metaller som blir kvar efter kremering av avlidna avser regeringen att återkomma under nästa år.

Ändringarna i begravningslagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 mars 2012. Ändringarna om begravningsavgift föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller för dödsfall som har inträffat före den 1 mars 2012.


Kontakt

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall