Regeringens nyhetsbrev: Nationella allmänna val den 14 september
8 september 2014

Nationella allmänna val den 14 september

En kvinna står i en röstlokal bakom en skärm och röstar, vid ena benet står en liten pojke och tittar rakt in i kameran. Foto: Malin Hoelstad/TT

Söndagen den 14 september hålls val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valen är medborgarnas viktigaste medel för att påverka vilken politik som ska föras och samtidigt utkräva ansvar för den politik som förts. Ett högt valdeltagande är ett tecken på en livskraftig och väl fungerande demokrati. När fler röstar innebär det också ett mer jämlikt valdeltagande och att valresultaten mer korrekt avspeglar medborgarnas åsikter.

Regeringen verkar för ett högt och mer jämlikt valdeltagande. I budgetpropositionen för 2014 har regeringen avsatt 60 miljoner kronor för valdeltagandeinsatser. Unga och utrikes födda är särskilt prioriterade målgrupper. Särskilda åtgärder riktas också till personer med funktionsnedsättning.

Rekordhögt valdeltagande i vårens Europaparlamentsval

Deltagandet i det svenska Europaparlamentsvalet 2014 slog rekord och uppgick till 51 procent. Det är en ökning med över 5 procentenheter jämfört med 2009 års val. Ökningen innebär att det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsval har ökat två val i rad. Valdeltagandet vid årets val är det högsta som uppmätts i något av de fem svenska Europaparlamentsval som hållits sedan 1995. För andra valet i rad översteg det svenska valdeltagandet det genomsnittliga valdeltagandet i EU som var 43 procent både 2009 och 2014.

Skillnader i valdeltagande

Andelen röstande har ökat såväl i de två senaste nationella valen som i de två senaste valen till Europaparlamentet. Trots att valdeltagandet vid de senaste valen ökade mest i väljargrupper som traditionellt deltar i mindre utsträckning finns det fortfarande stora skillnader. Andelen röstande är betydligt mindre bland unga och utrikes födda.

Samtidigt är det betydligt färre som röstar i Europaparlamentsvalet än i de nationella valen. I riksdagsvalet 2010 uppgick valdeltagandet till 85 procent. Skillnaderna i valdeltagande mellan olika grupper är dessutom mer påtagliga i Europaparlamentsvalet än i de nationella valen.

Det finns ännu ingen tillgänglig statistik för olika väljargruppers valdeltagande i 2014 års Europaparlamentsval. Men vi vet att det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika kommuner och valdistrikt. I det valdistrikt som hade lägst valdeltagande röstade endast 21 procent av de röstberättigade medan 80 procent av de röstberättigade röstade i det valdistrikt som hade högst valdeltagande.

Valdeltagandeinsatser

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson höll dialogmöten runt om i landet under våren i syfte att skapa intresse och engagemang för Europaparlamentsvalet. Övriga satsningar som regeringen genomförde i samband med årets svenska Europaparlamentsval för att öka valdeltagandet fortgår i samband med höstens nationella val.

Skolval

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, f.d. Ungdomsstyrelsen) har fått i uppdrag att genomföra skolval 2014 i samband Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet. Syftet är att visa elever hur röstning fungerar och ge tillfälle för skolorna att diskutera frågor om det demokratiska systemet och demokratins principer.

Detta var första gången som skolval hölls i samband med Europaparlamentsval. Totalt 270 skolor deltog och ca 120 000 elever hade möjlighet att rösta. Hittills är 1770 skolor anmälda som ska arrangera skolval inför riksdagsvalet. Det innebär att minst 565 000 elever kommer ha möjlighet att delta i höstens skolval.

Stödmaterial om politisk information i skolan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har också fått i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för lärare om hantering av politisk information och närvaro av politiska partier i skolan. Syftet med stödmaterialet - Prata politik! - är att göra det enklare för skolor att öppna upp för diskussioner med politiska partier och ge konkret stöd till lärare på skolor som bjuder in politiska partier. Stödmaterialet har skickats ut till alla skolor och finns att ladda ner på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats.

Medel till insatser för ökat valdeltagande

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att fördela medel till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet för att öka valdeltagandet. Verksamheten inriktas i första hand på unga och utrikes födda och genomförs i områden med lågt deltagande i tidigare allmänna val. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat 22 projekt sammanlagt 6,75 miljoner kronor.

Särskilda medel till politiska partier för informationsinsatser

De politiska partierna har en viktig roll i att skapa intresse för de allmänna valen. Regeringen har fördelat särskilda medel till riksdagspartierna och partierna representerade i Europaparlamentet för informationsinsatser. Medlen ger partierna ökade möjligheter att nå ut till väljarna, och då särskilt till grupper där valdeltagandet traditionellt sett är lägre.

Stödja trossamfundens informationsinsatser

Regeringen har gett Nämnden för statligt stöd till trossamfund ett uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser i samband med 2014 års val. Trossamfunden är viktiga för nyanlända eftersom den religiösa samhörigheten kan vara en trygghet i det nya samhället. Samfunden kan därför nå grupper som myndigheter och andra organisationer har svårare att nå.

Hemsida med lättläst valinformation

Regeringen anser att möjligheterna för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del i den politiska debatten bör förbättras i samband med valåret. Regeringen har därför beviljat Centrum för lättläst medel för att driva en hemsida med lättläst valinformation i samband med valen 2014. Den lättlästa hemsidan - allavaljare.se - riktar sig alla som behöver lättlästa och oberoende nyheter för att kunna delta i valen 2014.

Kartläggning av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Det är viktigt att alla får lika möjligheter att rösta. Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam) i uppdrag att genomföra en studie av tillgängligheten till val- och förtidsröstningslokaler för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Valmyndigheten planerar och samordnar valen

Valmyndigheten är den centrala myndigheten för val. De ansvarar för att planera och samordna genomförandet av allmänna val och nationella folkomröstningar. Valet till Europaparlamentet hölls 25 maj 2014 och 14 september 2014 hålls val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.