Regeringens nyhetsbrev: Bidra till regeringens innovationsstrategi
5 april 2012

Bidra till regeringens innovationsstrategi

Innovation handlar om nya sätt att skapa värden för människor, företag och samhället i stort. Värdet skapas när idéer omvandlas till lösningar på behov, efterfrågan och utmaningar i vår vardag och i vår omvärld.

En innovation kan vara allt från en ny vara eller tjänst till ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer. Målsättningen är att regeringen ska ta beslut om en innovationsstrategi tidig höst 2012. Den är ett inriktningsdokument för att långsiktigt främja innovationsklimatet med sikte på 2020.

Sverige i världstoppen som innovationsland

Sverige står starkt i internationella jämförelser av länders innovationsklimat och konkurrenskraft. I Innovation Union Scoreboard 2011 rankas Sverige som det ledande landet av EU:s 27 medlemsländer. I INSEAD:s Global Innovation Index 2011 ligger Sverige på andra plats, medan vi i World Economic Forums Global Competitiveness Report 2011-12 hamnar på tredje plats.

Varför behövs en innovationsstrategi?

Att Sverige i många avseenden är ett ledande innovationsland idag betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Innovation uppstår och behövs i alla delar av samhället: i näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Med avstamp i OECD:s och EU:s innovationsstrategier utgår arbetet med den nationella strategin från tre tydliga motiv till varför innovationsförmågan i Sverige behöver stärkas. Det behövs för att:

  • möta globala samhällsutmaningar, till exempel vad gäller klimat, miljö, säkerhet, som samtidigt innebär affärsmöjligheter.
  • fortsatt stärka konkurrenskraften hos företag i Sverige på internationella marknader och säkra internationell attraktionskraft i svenska miljöer för framtida kompetensförsörjning, exportintäkter och sysselsättning.
  • leverera välfärds- och samhällstjänster av god kvalitet, då vi blir allt färre som ska kunna försörja allt fler, i takt med att befolkningen i genomsnitt blir äldre.

Öppen och inbjudande dialog

Arbetet med innovationsstrategin bygger på dialog och en öppen process. I arbetet med att forma strategin förs därför en bred dialog med aktörer från det offentliga, från näringsliv och från det civila samhället.

Webben och sociala medier är viktiga verktyg i arbetet. Där berättar vi löpande om vad som sker i arbetet. Välkommen att engagera dig exempelvis via möten, webbplatsen och bloggens kommentarsfält eller i sociala medier.

Kvinna ger hjärt- och lungräddning medan en man ringer efter hjälp. Ett exempel på innovation är SMSlivräddarna som är en ny tjänst där vanliga medborgare som kan hjärt- och lungräddning kan bidra till att rädda liv på sina medmänniskor. Foto: Jessica Nieminen

En bred syn på innovation

Framgångsrika innovationsprocesser sker ofta när människor kombinerar olika sorters kunskap, kompetens och erfarenheter. Innovation börjar hos den enskilda människan. Att bredda synen på innovation kan vara utmanande, bland annat för att innovationsbegreppet ofta avgränsas till sådant som rör forskning, ny teknik eller tillverkningsindustrin. Dessa områden av innovation är också centrala, men vi vill även inkludera andra viktiga nya lösningar.

Steg på vägen för att stärka innovationsklimatet

Regeringen tar löpande beslut och initiativ i linje med ambitionen med innovationsstrategin att långsiktigt stärka innovationsklimatet i Sverige. Nedan listas några exempel.