Regeringens nyhetsbrev: Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet
7 januari 2013

Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet

Bild på ett högt och brant snöklätt berg. Foto: Johnér

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den nordiska modellen i en ny tid, är huvudtemat för det svenska ordförandeskapsåret, och syftar på hur samarbetet mellan de nordiska länderna kan utvecklas i en tid med stora förändringar i omvärlden.

Sverige vill använda sitt ordförandeskap till att fördjupa det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden. Det handlar om att bekämpa utanförskap, inte minst arbetslösheten bland unga. Men också om att öka konkurrenskraften och samtidigt skapa hållbara samhällen med höga välfärdsambitioner. Och det handlar om att hantera ländernas demografiska utmaningar när allt färre ska försörja allt fler.

Fyra prioriterade satsningar

Nordiska ministerrådet har nyligen antagit nya samarbetsregler som ska ge ordförandeländerna större utrymme och möjlighet att påverka. Sverige blir nu först ut att arbeta efter den nya ordningen, och har valt att satsa på fyra prioriterade initiativ.

Det första initiativet syftar till att få fler unga i arbete. Ungdomsarbetslösheten är en utmaning för samtliga nordiska länder, men erfarenheterna och åtgärderna skiljer sig åt. Under 2013 kommer Sverige därför att genomföra ett brett kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna för att göra det lättare för ungdomar att komma in i arbetslivet.

Den andra satsningen handlar om att stärka konkurrenskraften inom den nordiska gruvnäringen. Ett expertnätverk, kallat Nordmin, kommer att etableras. Det ska föra samman intressenter inom den nordiska gruv- och mineralsektorn. Genom innovation, näringsutveckling och samverkan inom forskning och utbildning ska Nordmin bidra till att utveckla en hållbar nordisk gruvnäring.

Två tjejer promenerar i de centrala delarna av en stad. Under det svenska ordförandeskapet kommer Sverige att genomföra ett brett kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna för att underlätta för ungdomar att få jobb. Foto: Johnér

Det tredje ordförandeskapsprojektet gäller förstärkta insatser för att minska utsläppen av kortlivade luftföroreningar som påverkar klimat och luftkvalitet, särskilt vad gäller att minska halterna av sot och så kallat troposfäriskt ozon i atmosfären. Initiativet ska dels öka kunskapen om dessa utsläpp från källor i Norden, dels tydliggöra vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska utsläppen i de nordiska länderna.

Den fjärde svenska satsningen handlar om så kallat arbetsplatsförlagt lärande och syftar till att underlätta övergången mellan utbildning och arbete. Initiativet omfattar både unga och vuxna som ska ges möjlighet till anpassad utbildning på arbetsplatser. Målet är att öka kvaliteten i lärandet och därmed underlätta övergången till arbetsmarknaden, men också att nå nya elevgrupper.

Fortsatt fokus på ökad rörlighet över gränserna

Att undanröja hinder i gränserna mellan de nordiska länderna är en fråga som är fortsatt i fokus under 2013. Färre hinder innebär ofta ökad rörlighet över gränserna och minskat krångel i människors vardag. Förra året gjorde Nordiska ministerrådet det möjligt för nordiska medborgare att arbeta i två länder samtidigt för olika arbetsgivare utan att det komplicerar vilket socialförsäkringssystem man tillhör. Det öppnades också upp för att arbetspendlare ska kunna få rehabilitering i arbetslandet, vilket tidigare inte varit möjligt.

Under 2013 kommer Sverige också att leda ett genomlysningsarbete för att se över om organisationen för gränshinderarbetet är optimal för att identifiera och lösa gränshinder. Eventuella förändringar ska träda i kraft 2014.

Vad händer mer under 2013?

Under det svenska ordförandeskapsåret kommer ett 20-tal nordiska ministermöten att genomföras och i anslutning till dessa sker också flera möten på ämbetsmannanivå. De flesta möten sker på olika platser i Sverige, ett möte kommer exempelvis att hållas på Gotland under Almedalsveckan. Året inleds dock med ett möte i Washington som hålls i samband med invigningen av den nordiska kulturfestivalen Nordic Cool i månadsskiftet februari-mars.

Därutöver anordnas flertalet konferenser, workshops och seminarier. Information om det svenska ordförandeskapet och dess prioriteringar, samt vilka aktiviteter och möten som planeras under året finns på det svenska ordförandeskapets hemsida, www.regeringen.se/norden2013. Läs mer om nordiskt samarbete på www.norden.org.