Översyn av de statliga myndigheternas samlade lokala service

Apropå bland annat diskussionen om Försäkringskassans, Skatteverkets och Pensionsmyndighetens lokala kontorsnät, så har regeringen i torsdags beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av de statliga myndigheternas samlade lokala service, och hur möjligheterna till personliga möten bör tillgodoses i framtiden. Det är en långsiktigt viktig fråga.

Trots att mer och mer modern teknologi - automatiska tjänster, telefoni och webb - med all sannolikhet kommer att användas i framtiden, gäller det kanske inte för alla människor, överallt eller i alla situationer. Statskontoret har fått ett år på sig för att göra en noggrann analys av hur det lokala statliga myndighetsmötet och myndigheternas samverkan bör fungera i framtiden. Under den tiden kommer Försäkringskassan naturligtvis inte att göra någon omfattande nedläggning av egna servicekontor. När analysen är klar får sedvanlig budgetprövning avgöra vilka resurser som kan och bör läggas på statens lokala kontor och inte minst i vilka former.