Remissvaren om översynen av sjukförsäkringen

- Mina medarbetare på departementet och jag själv har med intresse läst de remissvar som kommit in på vårt förslag "Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar". Hela 32 remissinstanser har svarat. Många remissinstanser framhåller sin egen roll i en välfungerande och trygg sjukförsäkring med en bred väg tillbaka till arbetslivet. Jag välkomnar att så många vill vara en del i den processen. Det bådar gott inför det fortsatta arbetet med att förbättra sjukförsäkringen.

Våra förslag om att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering ska träda i kraft tidigare än i dag ses som positivt av de allra flesta instanser. Många är också positiva till våra förslag om sjuklöneansvar för de som tidigare varit långtidssjukskrivna, samt att ett oskälighetsbegrepp införs vid den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

De allra flesta ställer sig också bakom införandet av en särskild ersättning till de som brukar kallas nollklassade, alltså de som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning och inte har någon försäkrad inkomst. Däremot får förslaget kritik när det gäller den exakta utformningen kring delar av ersättningen till nollklassade. Vissa mindre, tekniska justeringar av juridisk karaktär föreslås också. Vi ser flera förbättringsmöjligheter i förslaget med ledning av remissvaren, och är tacksamma för att många tagit sig tid att formulera förslag till förbättringar av vårt förslag.