Satsningen de mest sjuka äldre

Under 2011-2014 satsas 4,3 miljarder kronor för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Målet är att få omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre. Eva Nilsson Bågenholm är nationell äldresamordnare.

Ett annat mål är att mer effektivt använda resurserna så att vården och omsorgen i högre grad utgår från patienternas behov. För en äldre person med många olika symtom och diagnoser kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier vara svåra att överskåda. Syftet är att genom stärkta incitament och förutsättningar främja att kommuner och landsting utvecklar en sammanhållen vård och omsorg om den äldre. Satsningen sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen

Kontinuitet, överblick och samverkan

Svensk hälso- och sjukvård har under lång tid utvecklat ett sjukdomsorienterat arbetssätt, det vill säga vårdbehov bedöms efter diagnos. Detta sätt att arbeta passar en vård där många patienter snabbt behöver hjälp vid enstaka besök, men passar inte de mest sjuka äldres behov.

För sjuka äldre krävs ofta ett situationsorienterat arbetssätt där vård och omsorg ska bedömas utifrån en helhetssyn på personens samlade livssituation, människors olika behov, symtom och besvär. Det finns ett behov av en vård och omsorg för äldre där det ställs högre krav på kontinuitet, överblick och samverkan över specialitets-, professions-, och organisationsgränserna.

Resultat redovisas månadsvis

Alla resultat från satsningen på de mest sjuka äldre rediovisas varje månad, enligt överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under portalen Ledningskraft på SKL:s webbplats kan du hitta denna information.

Definition av gruppen

Gruppen definieras enligt följande av Socialstyrelsen: "Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom."

Probleminventering

Under 2011 genomfördes en probleminventering med insamling av underlag från möten och intervjuer med beslutsfattare, intressentgrupper och utförare inom vård och omsorgssektorn. Probleminventeringen och en sammanställning av regeringsinitierade projekt och arbeten som pågår har utgjort underlag för att ge en övergripande bild.

Kontakt

Eva Nilsson Bågenholm
Nationell äldresamordnare
work 08-405 14 35
e-post till Eva Nilsson Bågenholm

Organisation

Eva Nilsson Bågenholm leder projektgruppen på Socialdepartementet som består av representanter från Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen. Projektgruppen ansvarar för det löpande arbetet, samordna aktiviteter och bedriva diskussions- och förankringsarbete bland målgrupperna.

I högnivågruppen ingår representanter från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting och landsting.