Sveriges militära och humanitära insats i Libyen

Den libyska regimens våld mot den egna befolkningen ledde till att FN:s säkerhetsråd den 17 mars 2011 beslutade om en flygförbudszon för det libyska flygvapnet och en Nato - ledd insats som syftar till att bland annat bibehålla flygförbudszonen. Sverige har deltagit i insatsen med Jas Gripen, inom ramen för ett bredare svenskt engagemang som också inkluderar ökat humanitärt bistånd till Libyens befolkning.

Foto: Scanpix/Laura Leon

Det svenska bidraget bestod av flygspaning och tillhörande stödresurser samt personal för bland annat informationsoperationer.

Sveriges humanitära insatser under krisen i Libyen

Sverige har bidragit med humanitärt stöd till behövande i Libyen och angränsande länder via FN - organisationer, ICRC och enskilda organisation som har verkat och fortfarande finns på plats. Sveriges totala humanitära stöd uppgår till 200 miljoner. Medlen har främst gått till rödakorsrörelsen, FN - organ och andra humanitära aktörers arbete för att bistå med skydd, livsmedel, vatten och sanitet, sjukvård och humanitär evakuering.

I uppbyggnaden av ett nytt fritt Libyen kommer de humanitära insatserna fasas ut och övergå i långsiktig utveckling. Utöver bilaterala/regionala insatser och stöd genom EU kommer Sverige bidra genom de multilaterala utvecklingsorganen.

Sveriges sammanlagda humanitära budget har sedan 2006 ökat från ca 3,4 miljarder kronor till över 5 miljarder 2011. Merparten av det svenska stödet lämnas till olika biståndsorganisationers löpande budgetar. Sverige bidrar därutöver också för att möta de behov som framkommer via appeller som organisationerna ofta framställer i samband med akuta kriser.