Fritidshem

Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnens utveckling och trygghet, och verksamheten utgör ett viktigt komplement till skolan.

Fritidshem riktar sig till barn från det att de börjar i förskoleklassen till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshem ska erbjudas elever i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Totalt finns cirka 426 000 barn i fritidshem. I fritidshem går framför allt 6-9-åringar. I den åldersgruppen är cirka 82 procent av barnen inskrivna. Det stora flertalet går i fritidshem som i allmänhet är integrerade och har gemensam ledning med skolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet kan genom sina erfarenheter av en utforskande, laborativ och praktisk metodik även medverka till att skolans mer renodlade kunskapsmål uppnås. En förutsättning för att eleverna ska uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten utformas med deras behov, intressen och erfarenheter som grund. Stor vikt ska läggas vid att uppmuntra eleverna att i samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Möjligheten finns att bedriva verksamhet och att integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning under schemalagd tid inom grundskolans ram. Det innebär att kommunen kan organisera arbetet så att fritidshemmets personal även arbetar i grundskolan.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem under den del av dagen som barn inte går i förskoleklass och skola samt under lov. Från och med höstterminen det år eleven fyllt 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem.

Fritidshem regleras av skollagen som fastställs av riksdagen. Fritidshemmet har en gemensam läroplan med grundskolan och förskoleklassen, vilken regeringen fastställer. I läroplanen klargörs att samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje barns mångsidiga utveckling och lärande.

Det finns kvalitetskrav i skollagen som beskriver de förutsättningar som ska finnas för att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska tillgodoses. Kraven rör barngruppernas sammansättning och storlek, lokaler, personal och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Inom de ramar som riksdag och regering har fastställt - genom lagar, förordningar och läroplan - avgör huvudmannen för fritidshemmet, som kan vara offentlig eller enskild, hur verksamheten ska bedrivas. Som stöd för detta har Skolverket utfärdat allmänna råd med kommentarer för fritidshem. I Skolverkets allmänna råd finns rekommendationer till stöd för hur lagar och regler kan tillämpas.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement