Näringsdepartementet

English

Ökad konkurrenskraft ska ge jobb och tillväxt

Europeisk industripolitik stod i fokus när industri- och forskningsministrarna i EU möttes i Bryssel den 25-26 september. På rådsmötet diskuterades även förbättringar i genomförandet av EU:s tillväxtstrategi. Statssekreterare Håkan Ekengren representerade Sverige på mötet.

Ny förordning om intäktsram för elnätsföretag

Regeringen beslutade den 4 september om en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Förordningen innebär att det införs en tydligare reglering för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga. Samtidigt ges elnätsföretagen bättre förutsättningar att investera och modernisera sina elnät. Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2014 och ska tillämpas av Energimarknadsinspektionen på elnätsavgifterna som gäller för kommande tillsynsperiod 2016-2019.

Fler fartyg flaggar in till handelsflottan

Såväl berörda myndigheter som Sveriges Redarförening vittnar om ett betydelsefullt trendbrott. För första gången på många år ser vi nu en inflaggning av fartyg till svenska handelsflottan. Statssekreterare Ingela Bendrot samlade igår berörda myndigheter och Redarföreningen till ett möte om hur inflaggningen kan göras så snabb och effektiv som möjligt.

Transportstyrelsen sätter fokus på näringslivsfrågor

Regeringen har i dag, den 11 september, gett Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa en strategi som ska se till att myndighetens verksamhet tar hänsyn till näringslivets villkor och bidrar till en positiv näringslivsutveckling. Strategin ska därför tas fram efter samråd med berörda branscher.

- Att underlätta för jobb och tillväxt är en självklar uppgift för våra transportmyndigheter. Transportstyrelsens verksamhet inom regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet har en stor påverkan på företag och medborgare i deras vardag. Hur myndigheten arbetar är därför mycket viktigt, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Regeringsuppdraget läggs in i Transportstyreslens regleringsbrev och strategin ska redovisas för Näringsdepartementet senast den 30 april 2015.

2,8 miljarder kronor till jobb och miljö i Västsverige och Nordsjöregionen

Regeringen har idag godkänt att det transnationella samarbetsprogrammet Nordsjöregionen kan överlämnas till EU-kommissionen. Programmet utgör en del av EU:s sammanhållningspolitik och omfattar sammanlagt ca 2,8 miljarder kronor, varav hälften kommer från europeiska regionalfonden för åren 2014-2020.

Alla notiser
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Läs om regeringens arbete för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Läs om Näringsdepartementets ansvarsområden nedan:
  • Ansvarsområde energi
  • Ansvarsområde it-politik
  • Ansvarsområde näringspolitik
  • Ansvarsområde regional tillväxt
  • Ansvarsområde transporter och infrastruktur
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar ca en vecka efter att remisstiden löpt ut.
På Näringsbloggen skriver tjänstemän om arbetet på Näringsdepartementet och om departementets sakfrågor.
Vad skapar attraktionskraft i din region? På bloggen Attraktionskraft Sverige kan du dela med dig av goda exempel.