Miljödepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen presenterade reformer för fler jobb

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson förslag ur den kommande budgetpropositionen inom investeringar i infrastruktur, aktiv näringspolitik samt aktiv arbetsmarknadspolitik och förbättrad matchning genom utbildning.
- Målet är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020, sa statsminister Stefan Löfven.

EU:s miljöministrar diskuterar klimat och avfall

Den 28 oktober träffas EU-ländernas miljöministrar i Luxemburg för höstens första miljöråd. På dagordningen står bland annat att lägga fast EU:s position inför de internationella klimatförhandlingarna COP20 i Lima och att diskutera EU-kommissionens förslag till ändring av flera av EU:s avfallsdirektiv.

Regeringens klimatreformer

Regeringen satsar 2015-2018 två miljarder på investeringar i kollektivtrafik i städer och lika mycket på stöd till andra klimatinvesteringar i kommunerna. För att få ned utsläppen från lastbilar vill regeringen införa en vägslitageskatt för både inhemska och utländska åkare.

Statsrådens portföljer klara

Klimat- och miljöminister Åsa Romson och energiminister Ibrahim Baylan leder Miljödepartementet efter valet. Energifrågorna flyttar från Näringsdepartementet och då följer också ansvaret för myndighetsstyrningen av Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Oljekrisnämnden med.

Dessutom övergår frågor om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och geotekniska undersökningar från Socialdepartementet för att ingå i Åsa Romsons portfölj. Därmed övergår också ansvaret för myndigheterna Statens geotekniska institut och Statens va-nämnd till Miljödepartementet.

Ansvaret för de nya frågorna flyttar till Miljödepartementet den 1 januari 2015. Statsministern har den 14 oktober beslutat om ett så kallat §5-förordnande vilket innebär att Ibrahim Baylan föredrar ärenden i Näringsdepartementet och Åsa Romson ärenden i Socialdepartementet kopplat till deras portföljer.

Stor satsning på svensk natur

Det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå miljökvalitetsmålen som innefattar biologisk mångfald, hav och vatten. Regeringen föreslår därför en stor satsning på svensk natur i 2015 års budget, 640 miljoner kronor satsas under 2015 på att hindra avverkning av skyddsvärd skog och skydda marina områden. Dessutom föreslår regeringen att 350 miljoner kronor från 2015 satsas på att bevara arter och förbättra skötseln av skyddad natur.

Alla notiser
Okt 23

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!

Senaste publikationer