Miljö- och energidepartementet

English

Nytt uppdrag om ambitionshöjning i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa de justeringar som behövs samt konsekvenserna av en eventuell höjning av målet för utvecklingen av den förnybara elproduktionen inom det gemensamma svenska och norska elcertifikatssystemet. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 2002.

Sverige har sedan 2011 en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge. Samarbetet regleras genom ett avtal som bland annat innebär att enighet mellan länderna krävs om ändringar av det gemensamma målet till 2020 ska kunna ske. Regeringen inledde under hösten en dialog med Norge som fortfarande pågår. Uppdraget syftar till att inhämta underlag inom ramen för denna process.

Regeringen planerar att gå vidare med en proposition under våren med inriktning att de lagändringar som föreslås ska kunna träda i kraft 1 januari 2016.

Åsa Romson och John Staberg Klimat- och miljöminister Åsa Romson besökte igår Tullinge Vattenverk. Här tillsammans med Botkyrka kommuns VA-chef John Staberg. Foto: Karl-Johan Bondesson/Regeringskansliet

Regeringen skärper arbetet mot miljögifter

Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag på hur användningen av högfluorerade ämnen i brandskum och andra varor ska minska. Andra myndigheter ska ta fram riktvärden och genomföra en kartläggning av förekomsten av högfluorerade ämnen i Sveriges yt- och grundvatten. De högfluorerade ämnena är ett fokusområde i uppdraget om en ny handlingsplan för en giftfri vardag som Kemikalieinspektionen nu får av regeringen.

Beslut om regleringsbreven för 2015

Regleringsbreven till Miljö- och energidepartementets myndigheter är nu publicerade och finns att läsa på Ekonomistyrningsverkets hemsida.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ibrahim Baylan tog emot Elbehörighetsutredningens betänkande

Elsäkerheten i Sverige är i huvudsak god. Men det finns skäl att stärka konsumenternas ställning och ge Elsäkerhetsverket bättre möjligheter att utöva tillsyn, sa utredaren Bo Diczfalusy, när han överlämnade betänkandet Elsäkerhet - en ledningsfråga (SOU 2014:89) till energiminister Ibrahim Baylan. Se pressträffen i efterhand i spelaren ovan.

Syftet med utredningen har varit att se över och lämna förslag till förbättringar av regelverket när det gäller vilka krav som ska ställas på dem som utför elektriska installationer.

Maria Wetterstrand, Anders Wijkman, Åsa Romson och Annika Helker Lundström vid pressträffen. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Regeringen stärker miljömålsarbetet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson presenterade nya åtgärder för att stärka Sveriges miljömålsarbete vid en pressträff idag. Regeringen ger Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik ska kunna utformas i bred politisk dialog. Samtidigt inrättas ett Miljömålsråd för att stärka myndigheternas samarbete kring miljömålen.

Alla notiser
Jan 31

Kontakta oss

Miljö- och energidepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljö- och energidepartementet Mer kontaktinformation
Miljö- och energidepartementet samordnar regeringens miljö- och energipolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, energi, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!