Reportage, 5 maj 2011

Hearing om Skogsriket

Satsa på regelförenklingar för småföretagare, bygg ut infrastrukturen, underlätta för företagare att få del av ny forskning, se potentialen i natur- och ekoturism. Det är några exempel på förslag som landsbygdsminister Eskil Erlandsson fick med sig från hearingen om Skogsriket.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Marie Wickberg, politiskt sakkunnig Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Marie Wickberg, politiskt sakkunnig hos landsbygdsministern, vid hearingen om Skogsriket den 4 maj.

Hearingen om Skogsriket den 4 maj samlade ett trettiotal personer som representerar olika intressen i skogen. Företrädare för allt från branschorganisationer till universitet till industriföretag, myndigheter och miljöorganisationer hade kommit för att diskutera hur Skogsriket ska utformas.

Skogens många värden i fokus

Hearingen inleddes av landsbygdsminister Eskil Erlandsson som började med att beskriva sammankomsten som ett viktigt tillfället för att påverka Skogsrikets utformning. Eskil Erlandssons budskap var att skogen bjuder på fantastiska möjligheter och att dess värden kan utvecklas för att skapa nya jobb framförallt på landsbygden. Ministern var noga med att påpeka att grunden för Skogsriket är de två jämställda målen för produktion och miljö och att satsningen ska vila på det hållbara brukandet.

Var kan de nya jobben skapas?

Hearing om Skogsriket

Marie Wickberg, politiskt sakkunnig hos Eskil Erlandsson, ledde diskussionen som fokuserade på hur nya jobb kan skapas med skogen som bas och vilka hinder som finns idag. Tempot var högt under hela förmiddagen som hearingen pågick och det var många som ville bidra med tankar och idéer.

Här följer några exempel på förslag och frågor som väcktes under hearingen:

 • Kompetensförsörjningen inom skogsindustrin måste lösas. Det är redan idag brist på såväl skogsmaskinförare som ingenjörer som utvecklar framtidens produkter.
 • Inför ett motsvarande ROT-avdrag för röjning och gallring
 • Arbeta med regelförenklingar för företagare
 • Infrastruktur som vägar och järnvägsnät måste byggas ut så att vi kommer åt råvaran
 • Det behövs en bredare rådgivning till skogsbruksföretag med plats för alternativa skötselmetoder
 • Skogens ekosystemtjänster måste synliggöras
 • En större andel skogsmark kan användas för produktion av vindkraft, dagens regelverk är ett hinder för detta
 • Genom dialog kan förståelsen från allmänheten om varför vi brukar skogen öka. Viktigt att bryta polariseringen mellan stad och landsbygd
 • Ny forskning måste nå ut bättre till skogsbrukare och förädlingsföretag
 • Satsningar på forskning och utveckling kring nya material. Till exempel kan fler jobb kan skapas genom att biomassans förädlingsgrad ökas.
 • Livskraftiga viltstammar ger förutsättningar för viltturism
 • Exporten kan underlättas
 • En viktig förutsättning för Skogsriket är att vi slår vakt om den svenska modellen som grundar sig på de två jämställda målen - miljö och produktion.
Marie Wickberg

Avslutningsvis konstaterade Marie Wickberg att den samlade kompetensen i rummet givit många intressanta infallsvinklar som nu ska utmynna i en handlingsplan för Skogsriket. Handlingsplanen ska presenteras någon gång under sommaren 2011.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement