Generella regler vid evakuering

Syftet med en evakuering är att göra det möjligt för svenska medborgare att förflyttas till en säker plats vid krigsfara, inre oroligheter, naturkatastrofer eller därmed jämförliga händelser.

Evakuering behöver alltså inte innebära resa till Sverige utan man kan inskränka transporten till en säker plats inom landet eller till ett grannland.

En evakuering är frivillig - svenskar erbjuds att bli evakuerade men de avgör själva om de vill följa med (de enda UD kan beordra är sin egen och Sidas personal). Den enskilde måste alltså själv avgöra och ta på sitt ansvar hur han/hon skall agera. En ambassad har inte någon möjlighet att tvinga svenska medborgare att återvända till Sverige eller evakuera till någon annan plats. De som väljer att stanna gör det på egen risk.

Beslut om evakuering fattas av Regeringskansliet (UD). Om uppenbar fara hotar eller om man av annat skäl inte kan invänta ett beslut av Regeringskansliet, får myndighetschefen (ambassadören) besluta om evakuering av utsänd personal och rekommendera evakuering för andra svenska medborgare.

Vilka omfattas?

Svenska medborgare och personer som likställs med svenska medborgare:

  • svenska medborgares utländska familjemedlemmar (kärnfamilj: make/maka, barn),
  • flyktingar eller statslösa personer som är bosatta i Sverige (om inte särskilda skäl föranleder annat),
  • medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge och deras familjemedlemmar,
  • utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige,
  • medborgare i länderna inom Europeiska unionen, enligt de riktlinjer unionen utfärdat.

Vem betalar?

Den som evakueras är skyldig att själv stå för sina kostnader för transport och eventuell sjukvård. Ambassaden (UD) betalar men utläggen ges i form av lån. Den enskildes kostnader bör kunna täckas av en reseförsäkring.

Kan någon annan hjälpa till?

En svensk medborgare, som inte kan komma i kontakt med en svensk ambassad, kan kontakta annan nordisk eller EU-ambassad för att få hjälp.

Ansvarigt departement