Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Budgetsatsningar inom integrationsminister Erik Ullenhags ansvarsområde

I budgetpropositionen för 2012 föreslås följande satsningar inom ramen för integrationsminister Erik Ullenhags ansvarsområde på Arbetsmarknadsdepartementet.

Ökade incitament för nyanlända att arbeta inom etableringsreformen

Nyanlända som omfattas av etableringsreformen och upprättar en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen erhåller en så kallad etableringsersättning under högst två års tid. De som omfattas är vissa invandrade och dessas anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att anknytningspersonen i Sverige togs emot i en kommun. Etableringsersättningen reduceras i motsvarande omfattning som arbetsinsatsen ökar inom ramen för etableringsplanen. För att öka de ekonomiska incitamenten till att arbeta föreslås en bibehållen ersättning för dem som förvärvsarbetar inom ramen för sin etableringsplan. Förslaget träder i kraft så snart som möjligt.


Förbättrad situation och minskat välfärdsgap för romer

Regeringen bedömer att en rad insatser kommer att krävas för att romers situation ska kunna förbättras och för att välfärdsgapet till majoritetsbefolkningen ska bli mindre. Satsningen uppgår till 46 miljoner kronor fördelat på fyra år, 2012-2015. Satsningen kommer att presenteras närmare i en skrivelse till riksdagen under hösten.


Satsning för säkerhet för den judiska minoriteten

Regeringen satsar fyra miljoner kronor för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten. Den judiska minoriteten vidtar i dag omfattande och kostsamma insatser för att öka säkerheten vid synagogor och judiska arrangemang. Dessa åtgärder behövs för att människor ska känna sig säkra när de exempelvis besöker en synagoga och regeringen satsar därför ett engångsbelopp för att bidra till den judiska minoritetens egna, interna säkerhetsinsatser. Insatserna som finansieras av regeringens satsning ska utformas i samråd med den judiska minoriteten. Detta är en engångssatsning under 2012.


Insatser mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans

En treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans kommer att genomföras under perioden 2012-2014. 1,5 milj kronor extra per år avsätts för detta.


Utökning av förvaltningsområden

Regeringens ambition är att fortsätta utvidgningen av förvaltningsområdena (kommuner och landsting med särskilda rättigheter för finsk-, samisk- eller meänkielitalande) genom att möjliggöra att fler kommuner kan att ansluta sig. Genom en permanent ökning av statsbidraget till nya kommuner och landsting med två miljoner kronor, från 56,25 milj kr till 58,25 milj kr, kommer fler enskilda att omfattas av det förstärkta minoritetsskyddet. Anslaget höjs från och med 2012.


Urban utvecklingspolitik

Det urbana utvecklingsarbetet går in i en ny fas i och med att förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete, liksom de lokala utvecklingsavtalen, upphör vid årsskiftet. Utvecklingsarbetet inriktas nu på utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning, t ex genom att seminarier och konferenser anordnas där centrala ämnen kan diskuteras och analyseras. 2,5 milj kr är avsatta för 2012, 2013 och 2014.


Samhällsorientering

Samhällsorientering har införts som en obligatorisk del för nyanlända flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som har en etableringsplan. Utredningen om samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet föreslog en utökad målgrupp för kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering. 40 miljoner kronor per år tillförs för samhällsorientering för en utökad målgrupp i avvaktan på en proposition om detta våren 2012. Den utökade målgruppen kommer dock att bli mindre än förslaget i utredningen.


Kontakt

Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
work 08-405 10 00