Andra insatser mot ungdomsbrott

Med tidiga och tydliga åtgärder i dag kan vi bättre motverka morgondagens problem. I det förebyggande arbetet är ett bra samarbete mellan föräldrar, polisen, skolan, socialtjänsten och andra aktörer av avgörande betydelse.

Här är ett urval av insatser på Justitiedepartementets område i arbetet mot ungdomsbrottsligheten.

Fler brottsutredningar

Fler brott av barn under 15 år blir i dag utredda av polis till följd av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2010. Huvudregeln är numera att polisen alltid ska utreda allvarliga brott. Samtidigt blev det möjligt att drogtesta barn under 15 år vid misstanke om narkotikabruk. Syftet är att i god tid kunna sätta in effektiva insatser för att hjälpa och förhindra en kriminell utveckling.

Skärpt skadståndsansvar

För att förtydliga att föräldrar har huvudansvaret för sina barn och ungdomar har skadeståndsansvaret skärpts för vårdnadshavare. Skärpningen innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska vara skyldig att betala skadestånd för vissa typer av skador som barnet orsakar genom brott. Ny lagstiftning trädde i kraft den 1 september 2010.

Kortare handläggningstider

När unga begår brott är det viktigt med en snabb reaktion. Månader i väntan mellan brott och samhällets reaktion är lång tid i en ung persons liv. Därför behöver samarbetet mellan polis och kommun förbättras ytterligare samtidigt som handläggningen i rättsväsendet utvecklas och effektiviseras. Regeringen ställer i regleringsbrev för 2012 särskilda krav på polis och åklagare när det gäller handläggningstiderna i fråga om ungdomsbrott.

Förbättrad utslussning

För unga i åldern 15 till 17 år som begått så allvarliga brott att de blir dömda att avtjäna ett straff på ett ungdomshem (sluten ungdomsvård) ser framtidsutsikterna dystra ut. Tre av fyra återfaller i brott inom tre år efter avtjänat straff.

I dag finns brister i sluten ungdomsvård, både vad avser övergripande planering och arbetet inför frigivning. För att åtgärda dessa brister och därmed minska risken för återfall föreslår regeringen ett antal åtgärder i propositionen "Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård". Den dömde ska enligt förslagen under den senare delen av den slutna ungdomsvården förberedas för ett liv i frihet genom konkreta åtgärder. Elektroniska hjälpmedel (så kallad fotboja) föreslås få användas för att kontrollera var den dömde befinner sig då han eller hon är utanför ungdomshemmet. Statens institutionsstyrelse föreslås få ett tydligare ansvar för verkställigheten.

Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2011.

Nya påföljder för unga lagöverträdare

Regeringen har låtit se över hela påföljdssystemet, såväl vad gäller vuxna som unga lagöverträdare. I översynen ingår när det gäller unga lagöverträdare frågor om bland annat val av påföljd, påföljdens innehåll samt uppföljning och reaktion vid återfall i brott eller annan misskötsamhet. Översynen sker i ljuset av intresset av tidiga, tydliga och brottsförebyggande ingripanden mot unga lagöverträdare. Påföljdsutredningen lämnade sina förslag den 31 maj 2012.

Rapport om strategiska brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) har regeringens uppdrag att ta fram en rapport om strategiska brott bland unga. Strategiska brott är de brott som ofta är inkörsporten till fortsatt kriminalitet. Det har skett en förändring av vilka brott bland unga som är strategiska och det är viktigt att kunna presentera den kunskapen samlat.