Justitiedepartementets ansvarsområden

Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten samt för migrations- och asylfrågor. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

 • Bekämpning av terrorism

  Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot den ekonomiska och sociala utvecklingen. Att bekämpa terrorism kräver ett starkt samarbete över nationsgränserna och över olika politikområden.

 • Brottmålsärenden

  Nationella brottmålsärenden som handläggs på Justitiedepartementet är exempelvis frågor om nåd och utvisning på grund av brott.

 • Demokratipolitik

  Demokratipolitiken omfattar frågor om val och valdeltagande, politisk representation och möjligheter till inflytande och delaktighet mellan de allmänna valen. Det rymmer även frågor om ökad demokratisk medvetenhet och värnandet av demokratin mot våldsbejakande extremism.

 • Europadomstolen

  Europadomstolen kan pröva staternas skyldighet att leva upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

 • Internationellt rättsligt samarbete

  En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga samarbete innebär att departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar framställningar till och från Sverige i ärenden om exempelvis utlämning för brott och överförande av straffverkställighet.

 • Konsumentpolitik

  Frågor som rör konsumentskydd, som lagstiftning och hur lagstiftningen efterlevs.

 • Lagstiftning

  Lagstiftning bland annat vad gäller grundlagarna, familjerätt, straffrätt, upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.

 • Migrations- och asylpolitik

  Migrationspolitiken omfattar flykting- och invandringspolitik samt återvändande och stöd för återvandring.

 • Offentlighetsprincipen

  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet.

 • Regelförenkling

  Regelförenkling inom det civilrättsliga området, särskilt i fråga om associationsrätt, redovisning och revision, berör det stora flertalet företag.

 • Rättsliga och inrikes frågor i EU

  I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar man bland annat frågor som rör polissamarbete och samarbete mot terrorism, migrations- och asylfrågor, straffrättsligt samarbete och civilrättsliga frågor.

 • Rättsväsendet

  Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård, brottsoffer, brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.