Barnets rättigheter i övriga världen

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Praktiskt taget alla världens stater har anslutit sig till barnkonventionen.

Barnkonventionen innehåller olika slag av rättigheter, dels medborgerliga och politiska, dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Konventionen tar också särskild hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet, vilket visas i de rättigheter som syftar till att ge barnet skydd mot övergrepp och utnyttjande. Barnkonventionen ska ses som en helhet och de olika rättigheterna är lika viktiga.

Barnkonventionen är inriktad på individen och den handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Fyra grundläggande principer

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer. De ska vara styrande för tolkningen av övriga artiklar, men har också en egen självständig betydelse:

  • Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2).
  • Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga (artikel 3).
  • Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6).
  • Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem (artikel 12).

Sammanfattningsvis ger barnkonventionen uttryck för att barn ska respekteras och att barndomen är värdefull och därför ska värnas.

De fakultativa protokollen

För att förstärka och fördjupa åtagandena i barnkonventionen finns två fakultativa protokoll till konventionen. Termen fakultativ betyder att de stater som anslutit sig till barnkonventionen tar ställning till om de vill ansluta sig till protokoll i varje enskilt fall. Båda protokollen antogs av FN:s generalförsamling den 25 maj 2000.

Barn i väpnade konflikter

I det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om barns inblandning i väpnade konflikter, fastslås följande: åldersgränsen för att delta i fientligheter och för att bli obligatoriskt rekryterad till väpnade stater styrkor, höjs från 15 till 18 år. Åldersgränsen för frivillig rekrytering höjs till minst 16 år.

Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi

Det finns ett fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter som handlar om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Det är till för att höja kraven på staterna, att vidta åtgärder som garanterar att barn skyddas mot försäljning, prostitution och mot att utnyttjas för framställning av barnpornografi.

Hur Sverige genomför barnkonventionen och dess protokoll, kan du läsa på sidan Barnets rättigheter i Sverige.